Способи перекладу англійських багатокомпонентних термінів конструкційної граматики українською мовою

Автор(и)

  • Ганна Ситар Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Каріна Адамусік Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.16

Ключові слова:

англійська мова; багатокомпонентний термін; конструкційна граматика; конструкція; спосіб перекладу; словник; термін; українська мова

Анотація

Стаття продовжує цикл публікацій авторок, присвячених проблемам створення тлумачно-перекладного словника термінів конструкційної граматики. Подано аналіз структури багатокомпонентних термінів конструкційної граматики і труднощів, пов’язаних з їх перекладом. Виділено способи перекладу, лексичні і граматичні трансформації, застосовувані для відтворення англійських багатокомпонентних термінів українською мовою. Найчастотнішими способами перекладу у проаналізованому матеріалі є: адаптивне транскодування, калькування та описовий переклад. Окрім цього, були використані такі перекладацькі трансформації, як додавання та вилучення компонента, перестановка слів, переклад за допомогою введення прийменників, а також поєднання різних способів перекладу і трансформацій.

Біографії авторів

Ганна Ситар , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Каріна Адамусік , Донецький національний університет імені Василя Стуса

здобувач вищої освіти ступеня освіти Магістр освітньої програми «Прикладна лінгвістика»

Посилання

Бабенко, О. В., Кравченко, Д. В. «Особливості перекладу багатокомпонентних термінів» [В:] Perspektywy rozwoju nauki. Sekcja 22. 2012: 128‒131. [Babenko, O. V., Kravčenko D. V. «Osoblivostì perekladu bagatokomponentnih termìnìv» [V:] Perspektywy rozwoju nauki. Sekcja 22. 2012: 128‒131.]

Балко, М. В. «Словосполучення сучасної української мови на тлі граматики конструкцій» [В:] Science and Education a New Dimension: Philology I (3), 13, 2013: 25‒29. [Balko, M. V. «Slovospolučennâ sučasnoï ukraïnsʹkoï movi na tlì gramatiki konstrukcìj» [V:] Science and Education a New Dimension: Philology I (3), 13, 2013: 25‒29.]

Білозерська, Л. П. Возненко, Н. В., Радецька, С. В. Термінологія та переклад. Вінниця: Нова Книга, 2010. 232 с. [Bìlozersʹka, L. P. Voznenko, N. V., Radecʹka, S. V. Termìnologìâ ta pereklad. Vìnnicâ: Nova Kniga, 2010. 232 s.]

Жуковська, В. В. Коллострукційний аналіз англійської абсолютної конструкції [В:] Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна: збірник праць до ювілею Ізабелли Рафаїлівни Буніятової. Київ: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2018: 330‒343. [Žukovsʹka, V. V. Kollostrukcìjnij analìz anglìjsʹkoï absolûtnoï konstrukcìï [В:] Doctrina multiplex, veritas una. Učenʹ bagato, ìstina odna: zbìrnik pracʹ do ûvìleû Ìzabelli Rafaïlìvni Bunìâtovoï. Kiïv: Kiïvsʹkij un-t ìm. B. Grìnčenka, 2018: 330‒343.]

Жуковська, В. В. «Концептуально-методологічні засади граматики конструкцій» [В:] Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровогорад, 2015: 255‒259. [Žukovsʹka, V.V. «Konceptualʹno-metodologìčnì zasadi gramatiki konstrukcìj» [V:] Naukovì zapiski. Serìâ: Fìlologìčnì nauki (movoznavstvo). Kìrovogorad, 2015: 255‒259.]

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури Частина ІІ: Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. Вінниця: Нова книга, 2001. 304 с. [Karaban, V. Ì. Pereklad anglìjsʹkoï naukovoï ì tehnìčnoï lìteraturi Častina ÌÌ: Leksičnì, termìnologìčnì ta žanrovo-stilìstičnì trudnoŝì. Vìnnicâ: Nova kniga, 2001. 304 s.]

Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця: Нова книга, 2004. 576 с. [Karaban, V. Ì. Pereklad anglìjsʹkoï naukovoï ì tehnìčnoï lìteraturi. Gramatičnì trudnoŝì, leksičnì, termìnologìčnì ta žanrovo-stilìstičnì problemi. Vìnnicâ: Nova kniga, 2004. 576 s.]

Коваленко, А. Я. Науково-технічний переклад: навчальний посібник. Тернопіль: Видавництво Карп’юка, 2004. 284 с. [Kovalenko, A.Â. Naukovo-tehnìčnij pereklad: navčalʹnij posìbnik. Ternopìlʹ: Vidavnictvo Karp'ûka, 2004. 284 s.]

Коптілов, В. В. Теорія і практика перекладу. Київ: Юніверс, 2003. 185 с. [Koptìlov, V. V. Teorìâ ì praktika perekladu. Kiïv: Ûnìvers, 2003. 185 s.]

Лейчик, В. М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. URSS, 2009. 256 с. [Lejčik, V. M. Terminovedenie. Predmet, metody, struktura. URSS, 2009. 256 s.]

Лисенко, О. А., Пивоваров, В. М., Єрахторіна, О. М. Мова української юриспруденції. Харків: Право, 2020. 330 с. [Lisenko, O. A., Pivovarov, V. M., Êrahtorìna, O. M. Mova ukraïnsʹkoï ûrisprudencìï. Harkìv: Pravo, 2020. 330 s.]

Мисуно, Е. А. Баценко, И. В., Вдовичев, А. В., Игнатова, С. А. Письменный перевод специальных текстов. Москва: ФЛИНТА, 2013. 256 с. [Misuno, E. A. Bacenko, I. V., Vdovičev, A. V., Ignatova, S. A. Pisʹmennyj perevod specialʹnyh tekstov. Moskva: FLINTA, 2013. 256 s.]

Пронина, Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы: Учеб. пособие для вузов. Москва: Высшая школа, 1986. 175 с. [Pronina, R. F. Perevod anglijskoj naučno-tehničeskoj literatury: Učeb. posobie dlâ vuzov. Moskva: Vysšaâ škola, 1986. 175 s.]

Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Київ, 2006. 716 с. [Selìvanova, O. O. Sučasna lìngvìstika: termìnologìčna enciklopedìâ. Kiïv, 2006. 716 s.]

Ситар, Ганна. Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики: монографія: наук. і відп. ред. А. П. Загнітко. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 458 с. [Sytar, Hanna. Sintaksičnì frazeologìzmi v rozrìzì konstrukcìjnoï gramatiki: monografìâ: nauk. ì vìdp. red. A. P. Zahnìtko. Vìnnicâ: TOV «Nìlan-LTD», 2017. 458 s.]

Ситар, Г. В., Адамусік, К. О. Макро- й мікроструктура словника термінів конструкційної граматики [В:] Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників та здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2021. С. 130‒131. [Sytar, H. V., Adamusìk, K. O. Makro- j mìkrostruktura slovnika termìnìv konstrukcìjnoï gramatiki [V:] Materìali naukovoï konferencìï profesorsʹko-vikladacʹkogo skladu, naukovih pracìvnikìv ta zdobuvačìv naukovogo stupenâ za pìdsumkami naukovo-doslìdnoï roboti za perìod 2019–2020 rr. (kvìtenʹ–travenʹ 2021 r.). Vìnnicâ: DonNU ìmenì Vasilâ Stusa, 2021. S. 130‒131.]

Ситар, Г. В., Адамусік, К. О. «Тлумачно-перекладний словник термінів конструкційної граматики: етапи створення». [В:] Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи / Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Одеса, 2021: 98‒102. [Sytar, H. V., Adamusìk, K. O. «Tlumačno-perekladnij slovnik termìnìv konstrukcìjnoï gramatiki: etapi stvorennâ». [V:] Prikladna lìngvìstika na Pìvdnì Ukraïni: zdobutki ì perspektivi / Odesʹkij nacìonalʹnij unìversitet ìmenì Ì. Ì. Mečnikova. Odesa, 2021: 98‒102.]

Скороходько, Е. Ф. Сучасна англійська термінологія. Київ: Український інститут лінгвістики і менеджменту, 2002. 76 с. [Skorohodʹko, E. F. Sučasna anglìjsʹka termìnologìâ. Kiïv: Ukraïnsʹkij ìnstitut lìngvìstiki ì menedžmentu, 2002. 76 s.]

Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В. М. (співголова), Тараненко О. О. (співголова), Зяблюк М. П. та ін. Київ: Видавництво «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2004. 824 с. [Ukraïnsʹka mova: Enciklopedìâ / Redkol.: Rusanìvsʹkij V. M. (spìvgolova), Taranenko O. O. (spìvgolova), Zâblûk M. P. ta ìn. Kiïv: Vidavnictvo «Ukr. encikl.» ìm. M. P. Bažana, 2004. 824 s.]

Boas Hans, Sag Ivan, Kay Paul. Introducing Sign-Based Construction Grammar [In:] Sign-Based Construction Grammar. Center for the study of language and information, 2012: 1‒30.

Croft, William. Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford University Press, 2001. 416 p.

Fillmore, J. Charles. “The Mechanisms of «Construction Grammar»” [In:] Proceedings of the Fourteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 1988: 35–55.

Fried, Mirjam. “Construction Grammar”. [In:] A. Alexiadou & T. Kiss (eds.) [In^] Syntax – Theory and Analysis. An International Handbook. Handbooks of Linguistics and Communication Science, Berlin: Mouton de Gruyter, 2015: 974‒1003.

Goldberg, Adele. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. 1 edition. University Of Chicago Press, March 15, 1995. 271 p.

Hoffmann, Thomas. “The Renaissance of constructions: From constructions to Construction Grammars” [In:] The Cambridge Handbook of Cognitive Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 284‒309.

The Oxford Handbook of Construction Grammar. Edited by Thomas Hoffmann and Graeme Trousdale. New York : Oxford University Press, 2013. 586 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження