Огляд

Загальна інформація

«Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 21878-11778ПР від 18.01.2016 року) – реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії / Linguistic Studies» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. №1 05/5; Наказ № 515 МОН України від 16.05.2016 р.). 

Періодичність виходу видання – двічі на рік.

ISSN: 1815-3070

Online ISSN: 2308-0019

Проблематика

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії» уміщує мовознавчі розвідки з усіх аспектів вивчення мовної системи, зокрема, з актуальних проблем теорії мови, дериватології, еволюції морфологічних та синтаксичних категорій, зіставно-типологічного вивчення мов та лінгвістики тексту, дискурсивних студій та дискурс аналізу, особливостей функційної семантики лексичних та фразеологічних одиниць, площини прикладної лінгвістики, соціолінгвістики, етнолінгвістики, ономастики та історії мов та ін. 

До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і які демонструють результати здійсненого теоретичного та емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу. 

Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Редакція не встановлює жодних обмежень на предмет або використовувані методи дослідження

Ключові слова

Лінгвістика, мовознавство, мова, теорія мови, словотвірна категорія, слов’янські мови, германські мови, романські мови, морфологічна категорія, синтаксична категорія, зіставно-типологічне вивчення мов, лінгвістика тексту, дискурсологія, дискурс аналіз, функційна семантика, лексична одиниця, фразеологічна одиниця, прикладна лінгвістика, соціолінгвістика, етнолінгвістика, ономастика, історія мови.

Інформація про міжнародну реєстрацію збірника