Вимоги до оформлення статей

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ LINGUISTIC STUDIES»

(Випуск 46) ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

«Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 22549-12449ПР від 20.02.2017 року) – реферований міжнародний збірник наукових праць, започаткований у 1994 році в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. До Редакційної ради та Редакційної колегії збірника входять високоавторитетні дослідники з провідних наукових установ та вишів різних країн. Видання містить оригінальні авторські наукові дослідження теоретичного і прикладного спрямування з різних проблем сучасного мовознавства, кросдисциплінарні студіювання.

Збірник наукових праць «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» внесено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук («Перелік № 1 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4; «Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» // Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 12; затверджено постановою президії ВАК України від 18.11.2009 р. № 1 05/5; Наказ № 515 МОН України від 16.05.2016 р.; категорія «Б» (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020).

ISSN: 1815-3070

Online ISSN: 2308-0019

Міжнародна реєстрація збірника «Лінгвістичні студії Linguistic Studies»:

Примітка. DOI надається з 2017 р. кожній статті, а також усьому черговому числу видання. До друку приймаються ретельно вичитані матеріали, що не були опубліковані раніше і які демонструють результати здійсненого теоретичного й емпіричного лінгвістичного дослідження, присвяченого основним тенденціям та інноваційним процесам в українській та інших мовах світу.

Основним критерієм оцінки дослідження є його якість. Подані матеріали оцінюються незалежно від етнічного походження, релігійних вірувань, громадянства і політичних поглядів автора.

Якщо дослідження ґрунтовано на тій чи тій методології чи наукових досягненнях видатного чи іншого науковця, про це має бути зазначено в роботі. Якщо в дослідженні використані результати студіювань інших авторів, статті мають містити покликання на них у прийнятний для автора спосіб. Факти співпраці авторів дослідження з іншими особами у процесі аналізу висвітлюваної проблеми мають відбиватися в змісті й структурі статті.

Просимо надсилати матеріали до 25 вересня 2020 року.

Матеріали публікуються у збірнику «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» українською, російською, англійською, польською, болгарською мовами. Пріоритет надається статтям англійською мовою.

КОШТИ на публікацію статті та реферату обраховувати в гривнях з розрахунку 3 долари США (за поточним курсом НБУ) за 1 сторінку машинописних матеріалів (2400 знаків із пробілами). Матеріали докторів наук друкуються безкоштовно. Статті, написані професійною англійською мовою, публікуються безкоштовно.

Переказ коштів за публікацію матеріалів здійснюється ЛИШЕ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ АВТОРОМ ЛИСТА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ щодо прийняття матеріалів до друку (із цих питань звертайтеся за адресою: ls.donnu.ukr@gmail.com).

Електронний варіант матеріалів просимо надсилати на адресу: ls.donnu.ukr@gmail.com.

Тел. для довідок: +38 050 232 78 02 – Загнітко Анатолій Панасович.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Відповідно до Постанови президії ДАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи: «постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку». Отже, в статті мають бути (їх виділення обов’язкове):

– постановка наукової проблеми та її актуальність;

аналіз досліджень цієї проблеми;

мета і завдання; об’єкт і предмет дослідження; опис фактичного матеріалу та методів, застосованих у процесі аналізу; наукова новизна, теоретична і практична цінність отриманих результатів;

виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;

висновки та перспективи дослідження.

Кожний пункт має бути відповідно виділений з числовим позначенням або без нього.

Стаття має містити orcid.org, а також ResearchGate:автора (якщо декілька авторів, то відповідні індекси мають бути в кожного з авторів).

Автори подають одну статтю, що раніше не друкувалася в інших виданнях, і несуть повну відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних тощо.

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИМОГАМ ДАК УКРАЇНИ, А ТАКОЖ ВИМОГАМ ДО СТАТЕЙ У МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ ДАНИХ (ДАЛІ – МНБД), ДО РОЗГЛЯДУ НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ.

Матеріали подаються в електронному вигляді в редакторі Word, збереженому у форматі *.doc / *.docx. Назва файлу (тільки латиницею) має відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc. Обсяг статті – від 20000 друкованих знаків (разом з пропусками між літерами, словами і т. ін.). (Меню – Сервіс – Статистика).

Параметри сторінки: всі поля 2 см. Розмір паперу – А4. Шрифт Times New Roman, розмір 12, стиль “нормальний” (“звичайний”). Якщо використано інший шрифт, необхідно подати його окремим файлом.

Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ 1 см. Текст друкується без переносів. На першому рядку в правому куті друкуються ім’я і прізвище автора напівжирними літерами. На другому рядку в лівому куті – шифр УДК (звичайний шрифт). На наступному рядку друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами). Через один рядок курсивом подається анотація українською мовою (5-10 рядків). На наступному рядку з абзацу наводяться ключові слова (шрифт – курсив). Через один рядок після анотації подається основний текст статті (вирівнюється за шириною).

Ілюстративний матеріал друкується курсивом. Треба розрізняти тире (–) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі та наявності пробілів до і після тире.

Скорочення типу XVIth c., ініціали при прізвищах (напр., Ch.L. Barber) друкуються через нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

Примітки (виноски) робляться автоматично (Вставка – Виноска).

Якщо в статті наводяться схеми, їх необхідно групувати (Вид – Панель інструментів – Малювання – Вибір об’єкта. Тримаючи кнопку “Вибір об’єкта”, виділіть об’єкти, які треба об’єднати у групу, на панелі інструментів “Малювання” натисніть кнопку “Дії”, виберіть команду “Групувати”).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті українською мовою:

orcid.org/0000-0001-7398-6091

ResearchGate: L-9204-2018 (http://www.researcherid.com/rid/L-9204-2018

УДК 81’367.633

Арсен Підкутий

МОВНОСОЦІУМНИЙ ПРОСТІР МОВНИХ ОДИНИЦЬ: ДИСКУРСИВНІ ПРАКТИКИ

Розглянуто внутрішньотекстові функції … Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих ….

Ключові слова: мовна одиниця, еквівалент слова, функційно-семантична парадгма, антропоцентрична парадигма, антицивілізіоністська парадигма.

 

orcid.org ResearchGate:

 

УДК 81-116.2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ початку статті іншою (англійською) мовою:

 

Oksana Prosianyk

 

METHODOLOGY OF FUNCTIONAL PRAGMATISM AS THE MERGE OF ANTROPOCENTRISM AND RELATIONISMUS

Розглянуто внутрішньотекстові функції прийменників із визначенням їх навантаження в художньо-белетристичних та публіцистичних дискурсивних практиках. Встановлено основні напрями мовносоціумного закріплення окремих прийменникових варіантів, схарактеризовано особливості синонімійного вияву прийменників, прийменникових еквівалентів, аналогів, розширення функційного тла лексем, в яких реалізовано ʻу знач. прийменника’. З’ясовано співвідношення функційних видозмін прийменників, прийменникових еквівалентів з антропоцентричною та антицивілізіоністською парадигмами, виявлено тенленції до розширення функційно-семантичної парадигми первинних прийменників.

Ключові слова: прийменник, прийменниковий еквівалент, функційно-семантична парадгма, антропоцентрична парадигма, антицивілізіоністська парадигма.

ОФОРМЛЕННЯ ПОКЛИКАНЬ

Покликання в тексті публікації оформлюються за допомогою дужок ( ) із вказівкою прізвища автора (за потреби – сторінки), наприклад:

Щодо цього британські медіа-дослідники зазначають, що… (Coleman, Ross 47-48).

German linguist M. Pfister considers it as an absolute blend of all the high and the popular (mass) (Pfister 219).

 

Якщо цитується робота, написана мовою з нероманським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), під час покликання на неї в дужках необхідно вказувати прізвище автора / назву праці мовою оригіналу:

“Дискурс – це … комплексна лінгвістична структура…” (Загнітко 179).

 

Якщо цитується робота, що не має автора (напр., UNESCO,. Intercultural Competences: Conceptual and Operational Framework. 2013. Web. 12 Feb. 2016.), в дужках подається її скорочена назва в лапках, наприклад:

Всезагальність (універсальність) полягає в наявності “елементів, спільних для всіх культур – таких як мова, цінності та вірування” (“Intercultural Competences” 15).

Universality encompasses “elements common to all cultures – such as having a language, or having values and beliefs” (“Intercultural Competences” 15).

 

Якщо цитується багатотомне видання, в дужках необхідно вказувати номер тому та номер сторінки, наприклад:

За Словником української мови в 11-ти тт., концепт становить “формулювання, загальне поняття, думку” (СУМ 4: 275).

According to Dictionary of the Ukrainian Language in 11 Volumes, concept refers to “formula, general notion, idea” (DUL 4: 275).

 

Якщо цитується декілька робіт одного автора, то в дужках необхідно подати прізвище автора, назву цитованого твору (назва подається в лапках, якщо вона скорочується) та номер сторінки, наприклад:

В.І. Карасик … виділяє такі групи категорій дискурсу: … (Карасик, “О типах дискурса” 201). Cутність дискурсу розкрито з позицій декількох галузей гуманітарного знання… (Карасик, “Языковой круг” 192–194).

V.I. Karasyk … distinguishes the following discursive categories: … (Karasik, “O tipakh diskursa” 201). The essence of discourse was explained from the positions of several humanities branches… (Karasik, “Yazykovoi krug” 192–194).

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури подається в алфавітному порядку за ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Зразок:

 

Література

1. Іваненко О.П. Теорія сучасних досліджень : монографія. Київ: Наш час, 2019. 480 с.

2. Ситар Г. Алгоритм розпізнавання синтаксичних фразеологізмів (для послідовності чотирьох слів). Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Київ, 2017. № 35. С. 31−39.

3. Старовойт С.В. Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918−1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук. Київ, 2003. 20 с.

4. Stubbs M. Collocations and semantic profiles: On the cause of the trouble with quantitative studies. Functions of Language. 1995. Vol. 2. № 1. Pp. 23–55.

За наявності подавати Список джерел ілюстративного матеріалу, дотримуючись тих самих вимог.

 

Після Літератури потрібно подати References, список джерел ілюстративного матеріалу (List of Sources) і список скорочень (List of Abbreviations). Усі матеріали подавати в алфавітному порядку з дотриманням стандарту MLA Style (Modern Language Association Style), що є основним для публікацій гуманітарного напрямку, зокрема публікацій з мовознавства і літературознавства, у міжнародних виданнях (детальніше про стандарт MLA див.: https://www.mla.org/MLA-Style або https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/675/01/).

Назви праць, написані мовами з нероманським алфавітом (українська, білоруська, сербська та ін.), прізвища й імена їх авторів повинні подаватися транслітерованими (для адекватної транслітерації рекомендовано використовувати ресурс: http://translit.kh.ua/?bgn#lat/bgn). Додатково в дужках подається переклад назви праці та назви журналу (якщо цитується стаття з періодичного видання).

Якщо цитується друковане джерело, в кінці запису зазначається: Print. Якщо цитується електронне джерело (таке, що розташоване в мережі Інтернет), в кінці запису зазначається Web, а також указується дата доступу до джерела, наприклад: 12 Jan. 2016 (12 січня 2016).

Список літератури (References) має містити не менше 8 позицій.

Назва References друкується через один рядок після основного тексту (напівжирним шрифтом посередині рядка). ЗРАЗОК:

References

Hayes, Mary, and Celia M. Millward. A Biography of the English Language. Boston: Cengage Learning, 2011. Print.

Kondratenko, Nataliya. “Intertekstual'nist' v Ukrayins'komu Politychnomu Dyskursi (Intertextuality in the Ukrainian Political Discourse).” Reklama ta PR u Masovoinformatsiynomu Prostori (Advertising and PR in Mass-Information Space). Odesa: Astroprint, 2009. 155-60. Print.

Sproat, Richard. “Welsh Syntax and VSO Structure.” Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 173-216. Print.

Zahnitko, Anatoliy. Osnovy Dyskursolohiyi (Foundations of Discourse Studies). Donetsk: DonNU, 2008. Print.

 

Зразок оформлення цитованих джерел у References:

 

Монографії:

Kipfer, Barbara. Phraseology: Thousands of Bizarre Origins, Unexpected Connections, and Fascinating Facts about English's Best Expressions. Naperville: Sourcebooks, Inc., 2008. Print.

Zahnitko, Anatoliy. Osnovy Dyskursolohiyi (Foundations of Discourse Studies). Donetsk: DonNU, 2008. Print.

 

Праці, що мають двох і більше авторів:

Hayes, Mary, and Celia M. Millward. A Biography of the English Language. Boston: Cengage Learning, 2011. Print.

Vykhovanets', Ivan, and Kateryna Horodens'ka. Teoretychna Morfolohiya Ukrayins'koyi Movy (Theoretical Morphology of the Ukrainian Language). Kyiv: Pul'sary, 2004. Print.

 

Розділ із книги / колективної монографії:

Kondratenko, Nataliya. “Intertekstual'nist' v Ukrayins'komu Politychnomu Dyskursi (Intertextuality in the Ukrainian Political Discourse).” Reklama ta PR u Masovoinformatsiynomu Prostori (Advertising and PR in Mass-Information Space). Odesa: Astroprint, 2009. 155-60. Print.

Pfister, Manfred. “How Postmodern Is Intertextuality?”. Intertextuality. Ed. by Heinrich Plett. Berlin; New York: De Gruyter, 1991. 207–225. Print.

 

Стаття в періодичному виданні:

 

Alefirenko, Mykola. “Linhvokreatyvni Protsesy Formuvannya Frazeolohichnoyi Semantyky (Linguo-Creative Processes of Phraseological Semantics Formation)”. Movoznavstvo (Linguistics) 5 (1988): 35–41. Print.

Sproat, Richard. “Welsh Syntax and VSO Structure.” Natural Language and Linguistic Theory 3 (1985): 173–216. Print.

 

Матеріали конференцій:

Holik, Oksana. “Neolohizmy Reklamnoho Dyskursu v Merezhi Internet (Neologisms of Advertising Discourse in the Internet).” Mizhnarodna Naukovo-Praktychna Konferentsiya “Mova. Suspil'stvo. Zhurnalistyka”, 11 kvitnya 2014, Kyiv (International Scientific Practical Conference “Language. Society. Journalism”, April 11, 2014, Kyiv). Ed. by Anastasiya Mamalyha, and Dmytro Danyl'chuk. Kyiv: VPC “Kyyivs'kyy universytet”, 2014. 23–26. Print.

Horton, Helen. “Phonics or Fun?”. The 44Th Annual Meeting Of The British Association For Applied Linguistics “The Impact of Applied Linguistics”. Ed. by Jo Angouri, Michael Daller & Jeanine Treffers- Daller. London: British Association for Applied Linguistics, 2011. 79–82. Print.

 

Автореферат дисертації:

Danylyuk, Illya. “Synkretyzm u Systemi Chastyn Movy (Syncretism in the Parts of Speech System).” Diss. Donetsk National U, 2006. Abstract. Print.

 

Дисертація:

Greer, Kristen Anne. A General Theory of Quantification. Diss. U оf California Davis, 2014. Print.

 

Електронні ресурси (такі, що розташовані в мережі інтернет):

Graham, Allen. Intertextuality. London; New York: Routledge, 2000. Academia. Web. 12 Dec. 2015. Pyrlik, Natalija. “Implementation of the Principle of “Political Dualism” in Speeches of Madeleine

Albright”. Linguistic Studies 30 (2015): 112-115. Web. 9 Feb. 2016.

 

Для автоматизації укладання списку літератури за стандартом MLA Style рекомендуємо використовувати ресурс: https://www.citethisforme.com/mla або http://www.easybib.com/mla-format/

 

Назва List of Sources друкується через один рядок після списку літератури (напівжирним шрифтом посередині рядка). ЗРАЗОК:

List of Sources

Dzerkalo tyzhnya (Mirror of the Week), 2013: 10-13. Print.

Sandywell, Barry. Dictionary of Visual Discourse. A Dialectical lexicon of terms 2011. Print. Tyzhden (Week), 2014. Web. 9 Feb. 2015.

 

Назва List of Abbreviations друкується через один рядок після списку джерел ілюстративного матеріалу (напівжирним шрифтом посередині рядка).

 

ОФОРМЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО РЕФЕРАТУ

 

Подана стаття має супроводжуватися АВТОРСЬКИМ РЕФЕРАТОМ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (Abstract) в окремому файлі у форматі *.doc/ *.docx, що повинен містити такі компоненти: назва статті (перший рядок, напівжирний шрифт), ім’я та прізвище автора (другий рядок, напівжирний шрифт), кафедра / відділ, навчальний заклад / установа, місто, країна; постановка проблеми (background), мета (purpose), основні результати дослідження (results), висновки і перспективи (discussion), ключові слова (key words) (кожен компонент з нового абзацу звичайним шрифтом, а назви кожного з цих пунктів подаються напівжирним шрифтом). Завершує реферат довідка про автора (vitae): ім’я, прізвище, науковий ступінь, звання, посада (для аспірантів – спеціальність), кафедра, навчальний заклад / установа; коло наукових інтересів; e-mail (correspondence).

Авторський реферат повинен бути самодостатнім і зрозумілим без прочитання статті, текст реферату має бути зв’язним; рекомендується уникати форм пасивного стану. Подання основних результатів дослідження та мотивування їхньої значущості повинно узгоджуватися з логікою опису результатів у статті. Авторський реферат англійською мовою НЕ СТАНОВИТЬ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ АНОТАЦІЇ.

Звертаємо вашу увагу на те, що до розгляду приймаються тільки матеріали, написані фаховою, високоякісною, академічною англійською (не автоматичний переклад). Якщо мова матеріалів не відповідає заявленим вимогам, вони повертаються авторові на доопрацювання і повторно приймаються тільки з підтвердженням якості перекладу кваліфікованим перекладачем або бюро перекладів.

Обсяг авторського реферату – від 150 до 300 слів.

Назва файла (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “abstract”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_abstract.doc. ЗРАЗОК:

 

QUALIFYING AND CLASSIFYING SIGNS OF BILINGUALISM: ASPECTS, TYPES, METHODS

Anatoliy Zahnitko

Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology, Vasyl’ Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine

Abstract

Background: The research of bilingualism is an actual problem of modern linguistics because of active promotion of its unequal manifestations and amplification of the functional load in various sectors of society. Generalization of conceptual and terminological findings in bilingualism allows to develop the appropriate models of their practical application.

Purpose: The purpose of the analysis is to determine the qualifying and classifying features of the bilingualism with classifications of aspects of the bilingualism study.

Results: Bilingualism is a practice of alternative use of two languages, as a consequence of civilized or intentionally directed (determined) interference or directed influence of languages (wider cultures). The main factors contributing to the emergence and development of bilingualism are development of economic, political, cultural, social relations between the linguistic communities that use different languages; territorial proximity that facilitates migration processes etc. Multidimensionality of bilingualism determines the need to study it in linguistic, psychological, cognitive, sociological, philosophical and other aspects.

Differentiation of the basic kinds of bilingualism occurs on the level of bilingual skills expression (true and false bilingualism); according to the number of speech actions and language skills level (receptive, reproductive and productive bilingualism); according to the degree of extensiveness (total, territorial, group, individual bilingualism); on the basis of languages functional load in bilingual situations (symmetrical and asymmetrical bilingualism). The main methods of bilingualism study are contrastive analysis, analysis of mistakes, introspective methods.

Discussion: The theory of bilingualism including bilingual studies is generally replenished with new methods, techniques and research methods in statics and dynamics. The problem of bilingualism, its theoretical understanding and practical expression requires the coverage of different aspects and establishing of spatial fillings of bilingualism with its active and passive discover.

Keywords: bilingualism, language, multilingualism, diglossia, sociolinguistic portrait, contrastive analysis, method of mistakes, introspective methods.

Vitae

Anatoliy Zahnitko is Doctor of Philology, Professor, Corresponding Member of NAS of Ukraine, Head of Department of General and Applied Linguistics and Slavonic Philology at Vasyl’ Stus Donetsk National University. His areas of research interests include functional linguistics, cognitive linguistics, comparative linguistics, categorical linguistics, lexicographic linguistics, and text linguistics.

Correspondence: a.zagnitko@gmail.com

 

В окремому файлі у форматі *.doc / *.docx подаються відомості про автора УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, звання (для аспірантів – спеціальність), місце роботи, посада, домашня адреса, телефон, e-mail, коло наукових зацікавлень. Назва файлу (латиницею) має складатися з прізвища автора і слова “vidomosti”, між ними Shift+дефіс, напр.: petrenko_vidomosti.doc.

Якщо стаття написана англійською чи іншою іноземною мовою, у файлі з відомостями про автора необхідно подати її назву також українською мовою.

Статті підлягають подвійному “сліпому” рецензуванню експертами з відповідного напрямку щодо відповідності вимогам структурно-змістового і технічного оформлення, а також вимогам до статей у МНБД. Статті, які відповідатимуть указаним вимогам, за рішенням редакційної колегії будуть рекомендовані до друку. Стаття може бути повернена авторові на доопрацювання або для подальшої роботи із цим матеріалом.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають міжнародним стандартам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у МНБД.

Автори статей несуть повну відповідальність за науковий зміст матеріалу, поданого у статті.

Додаткова інформація доступна на офіційному сайті збірника «Лінгвістичні студії Linguistic Studies» (http://www.linguisticstudies.org/).

Редакційна колегія збірника не несе відповідальності за інформацію, розміщену на інших інтернет-ресурсах.

Редакційна колегія