Політика редакції

 1. До збірника наукових праць «Лінгвістичні студії» приймаються матеріали, які відбивають результати здійснення самостійних лінгвістичних досліджень і не були опубліковані раніше. Пріоритетними напрямами досліджень є такі: теорія мови, граматика, семантика, словотвір, дискурсологія та дискурс-аналіз, прикладна лінгвістика, зіставно-типологічне вивчення мов, етнолінгвістика, лінгвокультурологія, ономастика, діалектологія та соціолінгвістика. 
 2. У збірнику наукових праць друкуються такі матеріали:

а) статті, написані за результатами виконання спільних наукових проектів лінгвістів ДонНУ імені Василя Стуса, представників інших наукових установ України та зарубіжних учених; 
б) аналітичні та оглядові статті, написані на замовлення редколегії;
в) рецензії на монографії, збірники наукових праць, лексикографічні праці, які вийшли протягом останнього року (на момент подання рецензії до збірника);
г) хроніки лінгвістичних конференцій, проведених у ДонНУ імені Василя Стуса;
ґ) аналітичні та меморіальні матеріали, присвячені досягненням мовознавців ДонНУ імені Василя Стуса. 

 1. До публікації приймаються матеріали українською, англійською, російською, польською та болгарською мовами.
 2. Усі етапи підготовки до друку відповідного випуску збірника здійснюються відповідно до Основних правил доброчесності, якими керуються Редакційна  рада і Редакційна колегія наукового видання «Лінгвістичні студії».
 3. Усі подані статті підлягають подвійному “сліпому” рецензуванню експертами з відповідного напрямку. Рецензування рукописів є конфіденційним. Його результати, а також будь-яка інформація стосовно поданого в редакцію матеріалу не розголошуються і повідомляються виключно авторові. 
 4. Рецензентами поданих матеріалів є всі члени Редакційної ради та Редакційної колегії, провідні фахівці ДонНУ імені Василя Стуса, українських і зарубіжних університетів, а також інститутів НАН України. 
 5. Після повідомлення авторові про прийняття статті до друку він зобов’язаний протягом 3 діб надати до редакції підписану Згоду на використання твору та Згоду на обробку персональний даних. Використання поданих до друку матеріалів провадиться згідно з Ліцензією Creative Commons «Attribution-NonCommercial» (CC BY-NC).
 6. Періодичність випуску збірника наукових праць «Лінгвістичні студії» – двічі на рік (червень і грудень). 

Процес рецензування

Метою провадження процесу рецензування є надання максимально об’єктивної оцінки змісту наукової статті, визначення її відповідності вимогам структурно-змістового і технічного оформлення, вимогам ДАК України і міжнародних наукометричних баз даних, а також усунення можливих випадків плагіату та недоброчесної практики наукових розвідок.

 1. Автор подає на рецензування матеріали в електронній формі, які повинні відповідати вимогам збірника наукових праць «Лінгвістичні студії».
 2. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статті та надсилає її для рецензування членам редакційної ради та редакційної колегії. Рецензентів конкретної статті призначає Головний редактор видання.
 3. Після надходження статті рецензент оцінює можливість її рецензування, переконується у відсутності конфлікту зацікавлень. Процес рецензування прийнятої до розгляду статті може тривати до 30 діб.
 4. Про результати рецензування автора сповіщають електронною поштою. Якщо статтю прийнято до друку, відповідальний секретар повідомляє автору термін публікації видання.
 5. Якщо рецензент вважає за необхідне внесення до статті певних виправлень і уточнень, авторові надсилається заповнена форма рецензії з основними заувагами і пропозиціями. Автор зобов’язується повернути статтю в доопрацьованому вигляді або подати до Редакційної колегії аргументовану відповідь у випадку непогодження з думкою експерта у термін до 10 діб.
 6. Остаточне рішення щодо можливості публікації поданих матеріалів приймає Головний редактор. 

Протидія плагіату

Як плагіат редакція розглядає умисне, недбале чи недоброчесне використання інтелектуальної власності, повне або часткове копіювання тексту іншого автора без покликання на нього. Автори несуть повну персональну відповідальність за оригінальність поданих на рецензування матеріалів, а також за дотримання етики наукового цитування. Плагіат у будь-якій його формі є неприйнятним.

Усі подані на рецензування матеріали проходять процедуру перевірки унікальності тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення. Якщо у процесі рецензування статті у ній виявлено плагіат, вона повертається авторові без можливості повторного подання після доопрацювання.