Адресація як маніпулятивна технологія в рекламній галузі

Автор(и)

  • Марина Миколаєнко Київський національний університет культури і мистецтв

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.6

Ключові слова:

адресат; мовні маніпуляції; маніпулятивні технології та стратегії; реклама; рекламний текст; слоган

Анотація

У статті розглянуто адресацію як маніпулятивну технологію у текстах рекламних повідомлень (на основі італійських рекламних слоганів). Розкрито історичні аспекти формування маніпулятивних стратегій, спрямованих на адресата, з метою популяризації товарів та послуг та подальшого налагодження масового виробництва товарів. Охарактеризовано постать Е. Бернейза як основоположника використання маніпулятивних технологій з метою збільшення попиту на певні товари та послуги у післявоєнні роки. Також у статті на прикладах розглянуто мовні маніпулятивні технології, які використовуються сьогодні в рекламних текстах італійською мовою.

Біографія автора

Марина Миколаєнко , Київський національний університет культури і мистецтв

аспірант кафедри іноземної філології

Посилання

Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики. К.: Академія, 2004. 342 с. [Batsevych F. Osnovy komunikatyvnoyi linhvistyky. K.: Akademiya, 2004. 342 s.]

Венгринюк М. Адресат у художньому тексті (на матеріалі української прози ХХ століття) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова», Івано-Франківськ, 2006. 20 с. [Venhrynyuk M. Adresat u khudozhn’omu teksti (na materiali ukrayins’koyi prozy XX stolittya) : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrayins’ka mova», IvanoFrankivs’k, 2006. 20 s.]

Воробьева О. Текстовые категории и фактор адресата. К.: Вища школа, 1993. [Vorob’yeva O. Tekstovyye kategorii i faktor adresata. K.: Vishcha shkola, 1993.]

Кириченко І. Місце терміна «адресат» у системі термінів комунікативної лінгвістики [В:] Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 559, 2006: 192–194. [Kyrychenko I. Mistse termina «adresat» u systemi terminiv komunikatyvnoi linhvistyky [В:] Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» 559, 2006: 192–194.]

Кузнецов П. Связи с общественностью для бизнеса: практические приёмы. «Дашков и К», 2017. 296 с. [Kuznetsov P. Svyazi s obshchestvennost’yu dlya biznesa: prakticheskiye priyëmy. «Dashkov i K», 2017. 296 s.]

Папкова О. В. Связи с общественностью. М.: Академия, 2010. 112 с. [Papkova O. V. Svyazi s obshchestvennost’yu. M.: Akademiya, 2010. 112 s.]

Рудик І., Муратова І. Мовні знаки як інструменти маніпуляції й вербальної агресії в політичному дискурсі [В:] Вісник Житомирського державного університету. Філологічні науки 40, 2008: 186–189. [Rudyk I., Muratova I. Movni znaky yak instrumenty manipulyatsiyi y verbal’noyi ahresiyi v politychnomu dyskursi [V:] Visnyk Zhytomyrs’koho derzhavnoho universytetu. Filolohichni nauky 40, 2008: 186–189.]

Селіванова О. Олександрівна. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник, Полтава: Довкілля-К, 2008. 711 c. [Selivanova O. Oleksandrivna. Suchasna linhvistyka: napryamy ta problem : pidruchnyk, Poltava: Dovkillya-K, 2008. 711 s.]

Троян М., Хижняк М. Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону [В:] Матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції: Суми: СумДУ, 2011. С. 199– 201. [Troyan M., Khyzhnyak M. Mizhnarodna stratehiya ekonomichnoho rozvytku rehionu [V:] Materialy dopovidey II Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. Sumy : SumDU, 2011. S. 199–201.]

Ewen S. «Visiting Edward Bernays» [In:] PR! A Social History Of Spin. Basic Books. Archived from the original on September 5, 2008.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики