Когнітивно-концептуальні аспекти й функційно-прагматичні вияви ввічливості у лінгвокультурному ракурсі (на фактичному матеріалі англійської і української мов)

Автор(и)

  • Любомира Гнатюк Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Юлія Деревянко Запорізький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.5

Ключові слова:

позитивна і негативна ввічливість; принцип Поліанни; міжкультурна комунікація; лінгвокультурні; когнітивно-концептуальні аспекти; функційно-прагматичні вияви

Анотація

Розглянуто категорію увічливості в теорії та практиці міжкультурної комунікації. Схарактерезовано когнітивно-концептуальні аспекти й функційно-прагматичні вияви категорії ввічливості в різноструктурних мовах, досліджено комунікативні стратегії позитивної і негативної ввічливості для позначення етнокультурної своєрідності досліджуваного мовленнєвого феномена на фактичному матеріалі різних лінгвопросторів (англійськомовних й українськомовного). Запропоновано практичні рекомендацій щодо ефективної міжперсональної взаємодії в англійськомовному та українськомовному просторах, оскільки вивчення категорії ввічливості у міжкультурному аспекті має важливе значення для систематизації і пояснення відмінностей у комунікативній поведінці представників різних культур, зокрема для підвищення ефективності міжкультурної взаємодії.

Біографії авторів

Любомира Гнатюк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри теорії та практики перекладу

Юлія Деревянко , Запорізький національний університет

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов професійного спрямування

Посилання

Гнатюк, Любомира. «Функционально-коммуникативная типология амбивалентности как прагматической стратегии иронии (на фактическом материале английского языка)» [В:] Journal of Linguistics of Slovak Academy of Science (Scientific Journal for the Theory of Language) indexed and abstracted by Scopus 68, 2017: 17–37. ISSN 0021-5597 (print) by Slovak Academic Press / ISSN 1338-4287 (online) by De Gruyter (Open Access). [Gnatyuk, Lyubomira. «Funktsional’no-kommunikativnaya tipologiya ambivalentnosti kak pragmaticheskoy strategii ironii (na fakticheskom materiale angliyskogo yazyka)» [V:] Journal of Linguistics of Slovak Academy of Science (Scientific Journal for the Theory of Language) indexed and abstracted by Scopus 68, 2017: 17–37. ISSN 0021-5597 (print) by Slovak Academic Press / ISSN 1338-4287 (online) by De Gruyter (Open Access)].

Гнатюк, Любомира. Прагматичні й функціонально-комунікативні аспекти ввічливості (на матеріалі сучасної української мови) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 ІваноФранківськ , 2007. 18 с. [Hnatyuk, Lyubomyra. Prahmatychni y funktsional’no-komunikatyvni aspekty vvichlyvosti (na materiali suchasnoyi ukrayins’koyi movy) : avtoref. dys. … kand. filol. nauk : 10.02.01 IvanoFrankivs’k , 2007. 18 s.]

Гнатюк, Любомира. «Поняття етосу в міжкультурному зіставленні комунікативних явищ. Вияв етосу на матеріалі одно-і різноструктурних мов (англійської, української, польської)» [В:] Українське мовознавство 45/1, 2015: 87–95. [Hnatyuk, Lyubomyra. «Ponyattya etosu v mizhkul’turnomu zistavlenni komunikatyvnykh yavyshch. Vyyav etosu na materiali odno-i riznostrukturnykh mov (anhliys’koyi, ukrayins’koyi, pol’s’koyi)» [V:] Ukrayins’ke movoznavstvo 45/1, 2015: 87–95.]

Гнатюк, Любомира. Технології міжперсонального спілкування у міжкультурній взаємодії. Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013. 336 с. [Hnatyuk, Lyubomyra. Tekhnolohiyi mizhpersonal’noho spilkuvannya u mizhkul’turniy vzayemodiyi. Donets’k : Vyd-vo «Noulidzh», 2013. 336 s.]

Деревянко, Юлія М. «Мовленнєвий етикет як об'єкт поліаспектного вивчення» [В:] Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки 1, 2016: 122–131. [Derevyanko, Yuliya M. «Movlennyevyy etyket yak ob'yekt poliaspektnoho vyvchennya» [V:] Visnyk Zaporiz’koho natsional’noho universytetu. Filolohichni nauky 1, 2016: 122–131.]

Деревянко, Юлія М. Етикетні ситуації повсякденного спілкування в англійськомовній та українськомовній культурах: зіставний аспект : дис. … канд. філол. наук : 10.02.17. Вінниця, 2019. 261 c. [Derevyanko, Yuliya M. Etyketni sytuatsiyi povsyakdennoho spilkuvannya v anhliys’komovniy ta ukrayins’komovniy kul’turakh: zistavnyy aspekt : dys. … kand. filol. nauk : 10.02.17. Vinnytsya, 2019. 261 c.]

Деревянко, Юлія М. «Особливості етикету як знакової системи» [В:] Нова філологія 70, 2017: 51–58. [Derevyanko, Yuliya M. «Osoblyvosti etyketu yak znakovoyi systemy» [V:] Nova filolohiya 70, 2017: 51–58.]

Деревянко, Юлія М. «Феномен етикетного простору та його організація» [В:] Записки з романо-германської філології 2 (41), 2018: 20–29. [Derevyanko, Yuliya M. «Fenomen etyketnoho prostoru ta yoho orhanizatsiya» [V:] Zapysky z romano-hermans’koyi filolohiyi 2 (41), 2018: 20–29.]

Загнітко А. П., Гнатюк Л. Я. Когнітивно-концептуальні та функційно-прагматичні вияви міжперсональних дискурсів у міжкультурному просторі. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. 135 с. [Zahnitko A. P., Hnatyuk L. Ya. Kohnityvno-kontseptual’ni ta funktsiyno-prahmatychni vyyavy mizhpersonal’nykh dyskursiv u mizhkul’turnomu prostori. Vinnytsya: TOV «TVORY», 2020. 135 s.]

Козлова Т. О., Деревянко Ю. М. Етикетні ситуації повсякденного спілкування в англійськомовній та українськомовній культурах. Zaporizhzhia: СТАТУС, 2020. 520 с. [Kozlova T. O., Derevyanko Yu. M. Etyketni sytuatsiyi povsyakdennoho spilkuvannya v anhliys’komovniy ta ukrayins’komovniy kul’turakh. Zaporizhzhia: STATUS, 2020. 520 s.]

Brown, P. “Universals in Language usage: politeness phenomena”. Goody, E. N.(ed.) Questions and Politeness: strategies in social interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 1978: 56–289.

Hnatiuk, L. “The Functional and Pragmatic Peculiarities of the Anthropocentric Phraseological Units in Different Languages and Cultural Environments” [В:] Studies about languages, indexed and abstracted by SCOPUS. Kaunas University of Technology, edition 30, 2017: 8–28.

Leech, G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. 250 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики