The Names of Physicians in Middle English: Ethymological Composition, Functional Differentiation and Chronological Stratification.

Authors

  • Oksana Dobrovolska Національний транспортний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2019.38.6

Keywords:

chronological stratification, functional differentiation, language determinant, Middle English, names of physicians, occupational terms

Abstract

The aim of the research is to reconstruct the development of the semantic subsystem of names of physicians in Middle English by establishing the specifics of the support of the internal determinant of the semantic group of occupational terms in Middle English at the level of the series of synonyms by performing the tasks of the analysis of the etymological composition of their word-stems, functional differentiation and chronological stratification of their first written attestations. The subject of the study is the etymological composition, functional differentiation and chronological stratification of the Middle English names of physicians. The object of the study is the semantic group of occupational terms, in particular the series of synonyms – the names of physicians (common nouns and proper names) as a subsystem of the semantic sub-group of the names of persons engaged in the intellectual activity.

Author Biography

Oksana Dobrovolska, Національний транспортний університет

доктор філологічних наук, професор кафедри іноземної філології та перекладу

References

Dobrovolska, Oksana. Ahentyvno-profesiina leksyka v istorii anhliiskoi movy: deryvatsiia i taksonomiia (Нistory of the occupational terms in the English language: derivation and taxonomy). Chernivtsi, Rodovid, 2016. Print.

Dobrovolska, Oksana. Rekonstruktsiia rozvytku leksyko-semantychnoi systemy serednoanhliiskoi movy (na materiali ahentyvno-profesiinoi leksyky XI–XV stolitj) (Reconstruction of Middle English lexical and semantic system evolution (a case study of occupational terms of the 11th – 15th centuries). Diss. Abstract. Kyiv: Znannia, 2018. Print.

Kostiuchenko, Yurij. Istoriya anhliyskoyi movy (The history of English). Kyiv: Radjanska shkola, 1963. Print.

Melnikov, Gennadiy. Sistemologiya i yazykovye aspekty kibernetiki (Systemology and the language aspects of cybernetics). Moscow: Sovetskoe radio, 1978. Print.

Melnikov, Gennadiy. Sistemnaya tipologiya yazykov: Printsipy, metody, modeli (Systemic typology of the languages: Principles, methods, models). Moscow: Nauka. 2003. Print.

Shilova, Natalia. Formirovanie sistemy proizvodnykh naimenovanii lits po professii v angliiskom iazyke: Sfera remeslenno-promyshlennogo proizvodstva (The formation of a system of derivate occupational terms in modern English: The sphere of craft and industrial production). Diss. Vladivostok, 2006. Print.

Solonovich, Tatyana. Razvitiye tematicheskoy gruppy naimenovaniy lits po professiyi v angliyskom yazyke (The development of the thematic group of occupational names in the English language). Diss., Minsk, 1986. Print.

Yartseva, Viktoria. Razvitie natsional'nogo literaturnogo angliiskogo yazyka (The development of the national literary language). Moskow: Editorial, 2004. Print.

Issue

Section

SECTION IV. Functional Semantics of Lexical and Phraseological Units