Формальні параметри сучасного українського вокатива: процеси уніфікації іменникової парадигми

Автор(и)

  • Наталя Кобченко Національний університет «КиєвоМогилянська академія»

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.44.3

Ключові слова:

вокатив (кличний відмінок); флексія; відміна іменника; граматична адаптація; уніфікація; мова постколоніального періоду; узус

Анотація

У статті порушено проблему впливу соціально-політичних умов розвитку мови на її граматичну систему, на прикладі формальних виявів кличного відмінка оцінено деякі наслідки колоніального статусу України, позначені на граматичній системі української мови. Показано, як граматична адаптація засвоєних з мови колишньої метрополії неофіційних форм імен з суфіксами -ш-, -уш- активізувала уніфікаційні процеси відмінкової парадигми іменника, зокрема, вирівнювання вокативних флексій іменників І відміни мішаної групи до флексій твердої групи.

Біографія автора

Наталя Кобченко , Національний університет «КиєвоМогилянська академія»

доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови

Посилання

Бевзенко, Степан П. Історична морфологія української мови. Ужгород: Закарпатське обл. вид-во, 1960. [Bevzenko, Stepan P. Istorychna morfolohiya ukrayins’koyi movy. Uzhhorod: Zakarpats’ke obl. vyd-vo, 1960.]

Білодід, Іван К. (ред.). Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Київ: Наукова думка, 1969. [Bilodid, Ivan K. (red.). Suchasna ukrayins’ka literaturna mova: Morfolohiya. Kyyiv: Naukova dumka, 1969.]

Білодід, Іван К. (ред.). Сучасна українська літературна мова: Синтаксис. Київ: Наукова думка, 1972. [Bilodid, Ivan K. (red.). Suchasna ukrayins’ka literaturna mova: Syntaksys. Kyyiv: Naukova dumka, 1972.]

Бойко, Інна О. Функціональна сфера апелятивності у сучасному українському розмовному дискурсі : дис. … канд. філол. наук (доктора філософії). Київ, 2017. 267 с. [Boy̆ko, Inna O. Funktsional’na sfera apelyatyvnosti u suchasnomu ukrayins’komu rozmovnomu dyskursi : dys. … kand. filol. nauk (doktora filosofiyi). Kyyiv, 2017. 267 s.]

Булаховський, Леонід А. «Клична форма (вокатив)» [В:] Вибрані праці, т. 2: Українська мова / Л.А. Булаховський. Київ: Наукова думка, 1977: 281–284. [Bulakhovs’kyy, Leonid A. «Klychna forma (vokatyv)» [V:] Vybrani pratsi, t. 2: Ukrayins’ka mova / L.A. Bulakhovs’kyy. Kyyiv: Naukova dumka, 1977: 281–284.]

Вербич, Святослав О. «Трансформація українського онімного простору: внутрішньо- та позамовні чинники» [В:] Мовознавство 2, 2014: 15–23. [Verbych, Svyatoslav O. «Transformatsiya ukrayins’koho onimnoho prostoru: vnutrishn’o- ta pozamovni chynnyky [V:] Movoznavstvo 2, 2014: 15–23.]

Городенська, Катерина. «Граматичні норми української літературної мови і сучасна практика професійної спільноти» [В:] Дивослово 4, 2017: 40–45. [Horodens’ka, Kateryna. «Hramatychni normy ukrayins’koyi literaturnoyi movy i suchasna praktyka profesiynoyi spil’noty» [V:] Dyvoslovo 4, 2017: 40–45.]

Грунський, М.К., Ковальов, П.К. Історія форм української мови. Харків: Радянська школа, 1931. [Hruns’kyy, M.K., Koval’ov, P.K. Istoriya form ukrayins’koyi movy. Kharkiv: Radyans’ka shkola, 1931.]

Загнітко, Анатолій. «Формальний і функційний вокатив: комунікативно-граматичні студії» [В:] Slavia 2, 2021: 202–219. [Zahnitko, Anatoliy. «Formal’nyy i funktsiynyy vokatyv: komunikatyvno-hramatychni studiyi» [V:] Slavia 2, 2021: 202–219.]

Кобченко, Наталя. «Вокатив і номінатив у функції звертання: формування мовної норми в радянський період» [В:] Мова: класичне – модерне – постмодерне 7, 2021: 68–91. [Kobchenko, Natalya. «Vokatyv i nominatyv u funktsiyi zvertannya: formuvannya movnoyi normy v radyans’kyy period» [V:] Mova: klasychne – moderne – postmoderne 7, 2021: 68–91.]

Ковтюх, Світлана. «Елементарні парадигматичні класи іменників першої відміни мішаної групи в українській мові» [В:] Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» 3, 2006: 38–45. [Kovtyukh, Svitlana. «Elementarni paradyhmatychni klasy imennykiv pershoyi vidminy mishanoyi hrupy v ukrayins’kiy movi» [V:] Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriya «Linhvistyka» 3, 2006: 38–45.]

Ковтюх, Світлана. «Елементарні парадигматичні класи іменників І відміни м’якої групи в сучасній українській мові» [В:] Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки, 80, 2008: 59 65. [Kovtyukh, Svitlana. «Elementarni paradyhmatychni klasy imennykiv I vidminy m”yakoyi hrupy v suchasniy ukrayins’kiy movi» [V:] Naukovi zapysky Kirovohrads’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Filolohichni nauky, 80, 2008: 59–65.]

Ковтюх, Світлана. «Семантико-стилістичні та граматичні параметри словоформ кличного відмінка в драматичних творах І. Франка» [В:] Філологічний часопис, 1 (13), 2019: 59–73. [Kovtyukh, Svitlana. «Semantyko-stylistychni ta hramatychni parametry slovoform klychnoho vidminka v dramatychnykh tvorakh I. Franka» [V:] Filolohichnyy̆ chasopys, 1 (13), 2019: 59 ̶73.]

Колібаба, Лариса. Зміни в унормуванні відмінкових закінчень іменників на тлі сучасної мовної практики української професійної спільноти [В:] Лінгвістичні студії 41, 2021, 36̶48. [Kolibaba, Larysa. Zminy v unormuvanni vidminkovykh zakinchen’ imennykiv na tli suchasnoyi movnoyi prakty ukrayins’koyi profesiynoyi spil’noty [V:] Linhvistychni studiyi 41, 2021, 36–48.]

Кравченко, Людмила О. «До питання класифікації розмовно-побутових варіантів імен» [В:] Актуальні питання антропоніміки: зб. матеріалів наук. читань пам’яті Ю.К. Редька. Київ: Вид. дім «Академперіодика» НАН України, 2005: 130–137. [Kravchenko, Lyudmyla O. «Do pytannya klasyfikatsiyi rozmovno-pobutovykh variantiv imen» [V:] pytannya antroponimiky: zb. materialiv nauk. chytan’ pam”yati Yu.K. Red’ka. Kyyiv: Vyd. dim «Akademperiodyka» NAN Ukraïny, 2005: 130–137.]

Крижанівська, Ольга І. «Історичні коментарі відмінкових закінчень іменників сучасної української мови (перша відміна)» [В:] Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (Мовознавство) 127, 2014: 424–428. [Kryzhanivs’ka, Ol’ha I. «Istorychni komentari vidminkovykh zakinchen’ imennykiv suchasnoyi ukrayins’koyi movy (persha vidmina)» [V:] Naukovi zapysky Kirovohrads’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya: Filolohichni nauky (Movoznavstvo) 127, 2014: 424–428.]

Крымский, Агатангел. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья в 2 т. Т. 2, вып. 1 (уроки І-V). Москва: Типография Вяч. Ал. Гатцук, 1907. [Krymskiy, Agatangel. Ukrainskaya grammatika dlya uchenikov vysshikh klassov gimnaziy i seminariy Pridneprov'ya v 2 t. T. 2, vyp. 1 (uroki І-V). Moskva: Tipografiya Vyach. Al. Gattsuk, 1907.]

Кулик, Борис М. Курс сучасної української літературної мови. Київ: Радянська школа, 1948. URL https://elib.nlu.org.ua/object.html?Id=12168 (15.07.2022). [Kulyk, Borys M. Kurs suchasnoyi ukrayins’koyi literaturnoyi movy. Kyyiv: Radyans’ka shkola, 1948. URL https://elib.nlu.org.ua/object.html?Id=12168 (15.07.2022).]

Ланова, Тетяна. «Актуалізовані граматичні форми в мовленні викладачів ВНЗ (соціолінгвістичне дослідження)» [В:] Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» 12, 2010: 55–61. [Lanova, Tetyana. «Aktualizovani hramatychni formy v movlenni vykladachiv VNZ (sotsiolinhvistychne doslidzhennya)» [V:] Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriya «Linhvistyka» 12, 2010: 55–61.]

Левицький, Модест. Українська граматика для самонавчання. Катеринослав–Ляйпціг, 1923. [Levyts’kyy, Modest. Ukrayins’ka hramatyka dlya samonavchannya. Katerynoslav–Lyayptsih, 1923.]

Матвіяс, Іван Г. Іменник в український мові. Київ: Радянська школа, 1974. [Matviyas, Ivan H. Imennyk v ukrayins’kyy movi. Kyyiv: Radyans’ka shkola, 1974.]

Матвіяс, Іван. «Іменникові варіанти в українській мові» [В:] Культура слова 63, 2003: 73 ̶80. [Matviyas, Ivan. «Imennykovi varianty v ukrayins’kiy movi» [V:] Kul’tura slova 63, 2003: 73 ̶80.]

Німчук, Василь В. Проблеми українського правопису XX – початку XXI ст. Київ, 2002. [Nimchuk, Vasyl’ V. Problemy ukrayins’koho pravopysu XX – pochatku XXI st. Kyyiv, 2002.]

Райська, Любов. Кличний відмінок українських імен: Словник. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2015. [Ray̆s’ka, Lyubov. Klychnyy vidminok ukrayins’kykh imen: Slovnyk. Chernihiv: CHNPU imeni T.H. Shevchenka, 2015.]

Свистун, Ніна О. «Власні особові імена: лінгвістична норма» [В:] Мовна комунікація: наука, культура, медицина: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6- 7 червня 2019 року). Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2019: 19–21. [Svystun, Nina O. «Vlasni osobovi imena: linhvistychna norma» [V:] Movna komunikatsiya: nauka, kul’tura, medytsyna: materialy Vseukrayins’koyi naukovo-praktychnoyi konferentsiï (6- 7 chervnya 2019 roku). Ternopil’: TDMU «Ukrmedknyha», 2019: 19–21.]

Сімович, Василь. Граматика української мови: для самонавчання та в допомогу шкільній науці. Київ–Ляйпціґ: Українська накладня, 1919. [Simovych, Vasyl’. Hramatyka ukrayins’koyi movy: dlya samonavchannya ta v dopomohu shkil’niy nautsi. Kyyiv– Lyayptsig: Ukrayins’ka nakladnya, 1919.]

Скаб, Мар’ян. «Вокативні форми в сучасному українському мовленні» [В:] Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія «Мовознавство» 1 (16), 2007: 291–302. [Skab, Mar”yan. «Vokatyvni formy v suchasnomu ukrayins’komu movlenni» [V:] Naukovi zapysky Ternopil’s’ko natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Seriya «Movoznavstvo» 1 (16), 2007: 291–302.]

Скаб, Мар’ян С. «Система українських найменувань адресата мовлення та її лексикографічне опрацювання» [В:] Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. Київ, 2011: 476–484. [Skab, Mar”yan S. «Systema ukrayins’kykh naymenuvan’ adresata movlennya ta yiyi leksykohrafichne opratsyuvannya» [V:] Ukrayins’ka leksykohrafiya v zahal’noslov”yans’komu konteksti: teoriya, praktyka, typolohiya. Larysi Hryhorivni Skrypnyk. Kyyiv, 2011: 476–484.]

Словник.UA. URL https://slovnyk.ua/index.php (29.07.2022). [Slovnyk.UA. URL https://slovnyk.ua/index.php (29.07.2022).]

УП 1929 – Український правопис. Київ: Державне видавництво України, 1929. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009938 (1.02.2022) [Ukrayins’kyy pravopys. Kyyiv: Derzhavne vydavnytstvo Ukrayiny, 1929. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0009938 (1.02.2022)]

УП 1933 – Український правопис. Харків: Радянська школа, 1933. URL: http://irbis nbuv.go v.ua/ulib/item/ukr0009919 (1.02.2022) [Ukrayins’kyy pravopys. Kharkiv: Radyans’ka shkola, 1933. URL: http://irbis nbuv.gov.ua/ulib /item/ukr0009919 (1.02.2022)]

УП 1945 – Український правопис. Київ: Українське державне видавництво, 1945. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0010302 (1.02.2022) [Ukrayins’kyy pravopys. Kyyiv: Ukrayins’ke derzhavne vydavnytstvo, 1945.]

УП 1960 – Український правопис. Видавництво Академії наук Української РСР, 1960. [Ukrayins’kyy pravopys. Vydavnytstvo Akademiyi nauk Ukrayins’koyi RSR, 1960.]

УП 1990 – Український правопис. Київ: Наукова думка, 1990. [Ukrayins’kyy pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 1990.]

УП 1993 – Український правопис. Київ: Наукова думка, 1993. [Ukrayins’kyy pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 1993.]

УП 1997 – Український правопис. Київ: Наукова думка, 1997. URL: http://irbis nbuv.gov.u a/ulib/item/UKR0009746 (1.02.2022) [Ukrayins’kyy pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 1997. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/ulib/item/ UKR0009746 (1.02.2022)]

УП 2003 - Український правопис. Київ: Наукова думка, 2003. URL: http://irbis nbuv.gov. ua/ulib/item/UKR0009469 (1.02.2022) [Ukrayins’kyy pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 2003. URL: http://irbis nbuv.gov.ua/ulib/ite m/UKR0009469 (1.02.2022)]

УП 2007 – Український правопис. Київ: Наукова думка, 2007. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0001517 (1.02.2022) [Ukrayins’kyy pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 2007. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/ulib/item/ UKR0001517 (1.02.2022)]

УП 2015 – Український правопис. Київ: Наукова думка, 2015. URL: http://irbis nbuv.gov.u a/ulib/item/UKR0009360 (1.02.2022) [Ukrayins’kyy pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 2015. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/ulib/item/ UKR0009360 (1.02.2022)]

УП 2019 – Український правопис – Київ: Наукова думка, 2019. [Ukrayins’kyy pravopys. Kyiv: Naukova dumka, 2019.]

Шведова, Марія О. «Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження» [В:] Українська мова 2, 2020: 13–30. [Shvedova, Mariya O. «Hramatychne osvoyennya zapozychenykh imennykiv iz kintsevym -o v ukrayins’kiy movi: korpusne doslidzhennya» [V:] Ukrayins’ka mova 2, 2020: 13–30.]

Юносова, Валентина О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові : автореф. дис. … канд. філол. наук. Київ,1998. 20 с. [Yunosova, Valentyna O. Variantnist’ vidminkovykh zakinchen’ imennykiv u suchasniy ukrayins’kiy literaturniy movi: avtoref. dys. … kand. filol. nauk. Kyiv,1998. 20 s.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІІ Актуальні проблеми морфології та словотвору