Комплексне застосування граматичних трансформацій у процесі перекладу роману «Джейн Ейр» Шарлоти Бронте українською мовою

Автор(и)

  • Світлана Остапенко Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.14

Ключові слова:

адекватний переклад; трансформація; граматичне перетворення; поділ; інтеграція; компенсація; заміна порядку слів

Анотація

На основі порівняльного аналізу автор досліджує проблему застосування граматичних трансформацій у процесі перекладу роману «Джейн Ейр» Шарлоти Бронте українською мовою, їх виправданість та комплексність. В роботі досліджено поняття «перекладацька трансформація» та «граматична трансформація», представлено різні погляди на сутність перекладацьких трансформацій, проаналізовано особливості використання різних видів граматичних трансформацій (поділ, інтеграція, компенсація, заміна порядку слів) при перекладі англійського тексту українською мовою. Доведено, що трансформація є основою більшості прийомів перекладу, що включає заміну формальних компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, призначеної для перекладу.

Біографія автора

Світлана Остапенко , Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін

Посилання

Бархударов, Леонид С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной теории перевода. Москва: Международные отношения, 1975. 240 c. [Barkhudarov, Leonid S. Yazyk i perevod: Voprosy obshchey i chastnoy teorii perevoda. Moskva: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1975. 240 s.]

Гарбовский, Николай К. Теория перевода: Учебник. Москва: Издательство Московского университета. 2007. 544 с. [Garbovskiy, Nikolay К. Teirija perevoda: Uchebnik. Мoskva: Izdatel’stvo Moskovskogo Universiteta, 2004. 544 s.]

Гудманян, А. Г., Сітко, А. В., Єнчева, Г. Г. Вступ до перекладознавства: навчальний посібник для студентів спеціальності «Переклад». Вінниця: Нова Книга, 2017. 296 с. [Hudmanian, A. H., Sitko, A. V., Yencheva, H. H. Vstup do perekladoznavstva: navchalnyi posibnyk dlia studentiv spetsialnosti «Pereklad». Vinnytsia: Nova Knyha, 2017. 296 s.]

Карабан, В. І., Мейс Дж. Переклад з української мови на англійську мову. Вінниця: Нова Книга, 2003. 608 с. [Karaban, V. I., Meis Dzh. Pereklad z ukrainskoi movy na anhliisku movu. Vinnytsia: Nova Knyha, 2003. 608 s.]

Комиссаров, Вилен Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. Москва: Высшая школа, 1990. 253 с. [Komissarov, Vilen N. Teoriya perevoda (lingvisticheskiye aspekty): Ucheb. dlya in-tov i fak. inostr. yaz. Moskva: Vysshaya shkola, 1990. 253 s.]

Корунець Ілько В. Вступ до перекладознавства. Вінниця: Нова Книга, 2008. 512 с. [Korunets Ilko V. Vstup do perekladoznavstva. Vinnytsia: Nova Knyha, 2008. 512 s.]

Науменко Л. П., Гордєєва А. Й. Практичний курс перекладу з англійської мови на українську: навч. посібник. Вінниця: Нова книга, 2011. 136 с. [Naumenko, L. P., Hordieieva, A. Y. Praktychnyi kurs perekladu z anhliiskoi movy na ukrainsku: navch. posibnyk. Vinnytsia: Nova Knyha, 2011. 136 s.]

Остапенко, Світлана. «Особливості застосування граматичних трансформацій у процесі перекладу англійського художнього твору українською та російською мовами». Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія 2 (26), 2017: 113–115. [Ostapenko, Svitlana. «Osoblyvosti zastosuvannia hramatychnykh transformatsii u protsesi perekladu anhliiskoho khudozhnoho tvoru ukrainskoiu ta rosiiskoiu movamy». Naukovyi Visnyk Mizhnarodnoho Humanitarnoho Universytetu. Seriia Filolohiia 2(26), 2017: 113–115.]

Шемуда, Марина. «Граматичні трансформації при перекладі англомовного художнього роману Дж. Селінджера ‘Над прірвою у житі’ на українську мову». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер.: Філологічна 39, 2013: 116–118. [Shemuda, Maryna. «Hramatychni transformatsii pry perekladi anhlomovnoho khudozhnoho romanu Dzh. Selindzhera ‘Nad prirvoiu u zhyti’ na ukrainsku movu». Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Ser.: Filolohichna 39, 2013: 116–118.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження