Мова інтернет-версії регіонального видання: баланс факту образу (на матеріалів видання «Вільне життя+»)

Автор(и)

  • Наталія Дащенко Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.13

Ключові слова:

регіональні ЗМІ; фактаж; образність; художні засоби (тропи)

Анотація

Здійснено спробу довести доцільність поєднання в аналітичних і публіцистичних журналістських матеріалах фактажу та засобів образності. У публікаціях інтернет-версії тернопільської газети «Вільне життя +» виокремлено домінантні художні засоби та з’ясовано їх функційне призначення. Підтверджено, що загальною тенденцією матеріалів є поєднання стандарту й образності, що свідчить про «м’яку стандартизованість», яка забезпечує диференціацію позиції редакції та думок авторів публікацій. Зроблено висновок, що використані тропи функціюють не як принцип формування змісту, а як елементи відображення події, явища, процесу, як складові суб’єктивного сприйняття автора паралельно із вичерпно поданим фактажем. Якісності контенту сприяє збалансованість інформаційних (факти) й образних (тропи) елементів.

Біографія автора

Наталія Дащенко , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри журналістики

Посилання

Громова, Н. «Лінгво-стилістичні особливості газетних текстів англомовної преси як засоби впливу на читацьку аудиторію» [В:] Вісник Львівського університету. Іноземні мови. 23, 2016: 26–31. [Hromova, N. «Linhvo-stylistychni osoblyvosti hazetnykh tekstiv anhlomovnoi presy yak zasoby vplyvu na chytatsku audytoriiu» [V:] Visnyk Lvivskoho universytetu. Inozemni movy. 23, 2016: 26–31.]

Гром’як, Р. Т., Ковалів, Ю. І. Літературознавчий словник-довідник. Київ: ВЦ «Академія», 1997. 752 с. [Hrom'âk, R. T., Kovalìv, Û. Ì. Lìteraturoznavčyj slovnyk-dovìdnyk. Kyiv: VC «Akademìâ», 1997. 752 s.]

ЖС «Журстандарти» [В:] Інститут масової інформації: URL: https://imi.org.ua/advices/ jury-standards (21.09.2021). [ŽS «Žurstandarty» [V:] Ìnstytut masovoii ìnformacii: URL: https://imi.org.ua/advices/jurystandards (21.09.2021).]

Завальнюк, Л. «Тропи як засоби образної мовної конкретизації в газетно-журнальному тексті» [В:] Лінгвістичне портретування в сучасному соціумі: матеріали ІІ Всеукр. наук.- практ. конференції (26–27 листопада 2015 р., м. Вінниця). Вінниця: ТОВ «Планер», 2015: 266–273. URL: https://www.vspu.edu.ua/science/art/a161.pdf (21.09.2021). [Zavalniuk, L. «Tropy yak zasoby obraznoi movnoi konkretyzatsii v hazetno-zhurnalnomu teksti» [V:] Linhvistychne portretuvannia v suchasnomu sotsiumi: materialy II Vseukr. nauk.- prakt. konferentsii (26–27 lystopada 2015 r., m. Vinnytsia). Vinnytsia: TOV «Planer», 2015 URL: https://www.vspu.edu.ua/science/art/a161.pdf (21.09.2021).]

Іванова, О., Мойсеєва, О., Стеблина, Н. Місцева преса: посібник для ЗМІ. Як регіональним журналістам працювати за часів нових медіа та кризи демократії / під ред. О. Іванової. Київ: ТОВ «Бізнесполіграф», 2019. 232 с. URL: http://www.ualocal.media/wp-content/ uploads/ 2019/09/tutorial_print.pdf (21.09.2021). [Ivanova, O., Moiseieva, O., Steblyna, N. Mistseva presa: posibnyk dlia ZMI. Yak rehionalnym zhurnalistam pratsiuvaty za chasiv novykh media ta kryzy demokratii / pid red. O. Ivanovoi. Kyiv: TOV «Biznespolihraf», 2019. 232 s. URL: http://www.ualocal.media/wp-content/ uploads/2019/09/ tutorial_print.pdf (21.09.2021).]

Матвієнків, С. М. «Регіональні ЗМІ як інструмент формування локальної ідентичності» [В:] Політичне життя. 4, 2017: 83–86. [Matviienkiv, S. M. «Rehionalni ZMI yak instrument formuvannia lokalnoi identychnosti» [V:] Politychne zhyttia. 4, 2017: 83–86]

Мацько, Л. І., Сидоренко, О. М., Мацько, О. М. Стилістика української мови : підручник. Київ: Вища школа, 2003. 462 с. [Matsko, L. I., Sydorenko, O. M., Matsko, O. M. Stylistyka ukrainskoi movy : pidruchnyk. Kyiv: Vyshcha shkola, 2003. 462 s.]

Нетреба, М. М. «Стилістичні особливості публіцистичних текстів». [В:] Інформаційне суспільство. 22, 2015: 6–10. [Netreba, M. M. «Stylistychni osoblyvosti publitsystychnykh tekstiv» [V:] Informatsiine suspilstvo. 22, 2015: 6–10.]

ПСМ «Професійні стандарти в медіа» [В:] Асоціація «Незалежні регіональні видавці України»: URL: http://airpu.org/index.php/standarts/standarty-kontentu (21.09.2021). [PSM «Profesìjnì standarty v medìa» [V:] Asotsiatsiia «Nezalezhni rehionalni vydavtsi Ukrainy»: URL: http://airpu.org/index.php/standarts/standarty-kontentu (21.09.2021).]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-02

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження