Безполучниковість у поетичних творах Лесі Українки

Автор(и)

  • Наталія Дарчук Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.12

Ключові слова:

безсполучникові речення; граматична поетика; дерево залежностей; ідіостиль; корпус текстів; модель; частота

Анотація

У статті проаналізовано категорію безсполучниковості у прижиттєвій творчості Лесі Українки на основі корпусу текстів української мови. Актуальність обраної проблеми зумовлена тим, що синтаксична категорія безсполучниковості є засадничою в ліриці, здійснюючи пізнавальну й комунікативну функцію, визначаючи почасти навіть структуру поетичного твору. Розглянуто формально-граматичні та стилістичні параметри безсполучникових речень як чинники ідіостилю поетеси.

Біографія автора

Наталія Дарчук , Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики

Посилання

Белошапкова, Вера А. Современный русский язык. Под редакцией В. А. Белошапковой. Москва: Высшая школа, 1981. [Belošapkova, Vera A. Sovremennyj russkij âzyk. Pod redakciej V. A. Belošapkovoj. Moskva: Vysšaâ škola, 1981.]

Беценко, Тетяна П. «Особливості синтаксично-стилістичної організації поетичного доробку Лесі Українки як самобутнє явище в історії української художньої думки». [В:] Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки 22, 2016: 526–538. [Betsenko, Tetiana P. «Osoblyvosti syntaksychno-stylistychnoi orhanizatsii poetychnoho dorobku Lesi Ukrainky yak samobutnie yavyshche v istorii ukrainskoi khudozhnoi dumky» [V:] Volyn’ filolohichna: tekst i kontekst. Universum Lesi Ukrainky 22, 2016: 526–538.]

Вавринюк, Тетяна І.«Стилістичні функції складних безсполучникових речень у поезії В. Симоненка» [В:] Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету 6, 2011: 556–562. [Vavryniuk, Tetiana I.«Stylistychni funktsii skladnykh bezspoluchnykovykh rechen u poezii V. Symonenka» [V:] Filolohichni studii. Naukovyi visnyk Kryvorizkoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu 6, 2011: 556–562.]

Грек, Антонина Г. «Поэтика бессоюзных соединений в языке Вячеслава Иванова». [В:] Поэтическая грамматика. Том 1. Москва, 2006. [Grek Antonina, G. «Poètika bessoûznyh soedinenij v âzyke Vâč. Ivanova». [V:] Poètičeskaâ grammatika. Tom 1. Moskva, 2006.]

Дарчук, Наталя П. «Категорія особи у творах Лесі Українки» [В:] Лінгвістичні студії Linguistic Studies 40, 2020, 19–35. [Darchuk, Natalia P. «Katehoriia osoby u tvorakh Lesi Ukrainky» [V:] Linhvistychni studii Linguistic Studies 40, 2020, 19–35]

Дарчук, Наталя П., Ходаківська, Ярина В. «Дослідницький корпус текстів Лесі Українки: лінгвістичні параметри» [В:] Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство 12, 2018: 30–36. [Darchuk, Natalia P., Khodakivska, Yaryna V. «Doslidnytskyi korpus tekstiv Lesi Ukrainky: linhvistychni parametry» [V:] Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Filolohichni nauky. Movoznavstvo 12, 2018: 30–36.]

Дорошенко, Сергій І. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській. Харків: Вид- во Харківськ. ун-ту, 1980. [Doroshenko, Serhii I. Skladni bezspoluchnykovi konstruktsii v suchasnii ukrainskii. Kharkiv: Vyd-vo Kharkivsk. un-tu, 1980.]

Звегинцев, Владимир А. Предложение и его отношение к языку и речи. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 307 с. [Zvegincev, Vladimir A. Predloženie i ego otnošenie k âzyku i reči. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 1976. 307 s.]

Критская, Валентина И. Знаки препинания как текстообразующие единицы: (автоматизация анализа и редактирования в научном тексте) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Киев, 1991. 20 с. [Kritskaâ, Valentina I. Znaki prepinaniâ kak tekstoobrazuûŝie edinicy: (avtomatizaciâ analiza i redaktirovaniâ v naučnom tekste) : avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Kiev, 1991. 20 s.]

Поспелов, Николай С. «О грамматической природе и принципах классификации сложных предложений». [В:] Вопросы синтаксиса современного русского языка. Москва, 1950, 321–337. [Pospelov, Nikolaj S. «O grammatičeskoj prirode i principah klassifikacii složnyh predloženij». [V:] Voprosy sintaksisa sovremennogo russkogo âzyka. Moskva, 1950, 321–337.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження