Формування композиційної схеми речення з позиції операції профілювання інформації

Автор(и)

  • Юлія Бойко Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.11

Ключові слова:

схема; композиційна стежина; траєктор; орієнтир; клауза

Анотація

У статті йдеться про нові підходи до вивчення комунікативної перспективи речення з позиції операцій профілювання або фокусування. У гіпотаксичному цілому, яким є складнопідрядне речення (далі – СПР) залежні клаузи є носіями основного інформативного повідомлення, тобто є орієнтирами для головним клауз, які є траєкторами у складі гіпотаксичної конструкції. СПР розглядається тут у функціональному аспекті як рамкова конструкція, що вибудовується у вигляді так званої «композиційної стежини», де висвітлення найбільш комунікативно значимих блоків призводить до профілювання інформації щодо головної клаузи – траєктору, за допомогою залежних клауз, як фігур мобільних, які при цьому є орієнтирами для траєктора. Урахування такої комбінаційної схеми СПР має неабияке значення для коректної передачі інформативного навантаження складного речення та збереження прагматичного значення висловлювання. Дослідження виконано на матеріалі англійської мови.

Біографія автора

Юлія Бойко , Хмельницький національний університет

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри германської філології та перекладознавства

Посилання

Адмони, Владимир Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Ленинград : Наука, 1988. [Admoni, Vladimir G. Grammaticheskiy stroy kak sistema postroyeniya i obshchaya teoriya grammatiki. Leningrad : Nauka, 1988]

Белозеров, Сергей М. Организация внутреннего мира человека и общества. Теория и метод композицій. Москва, 2002. [Belozerov, Sergey M. Organizatsiya vnutrennego mira cheloveka i obshchestva. Teoriya i metod kompozitsіy. Moskva, 2002.]

Выготский, Леонид С. Мышление и речь // Собр. сочинений, Москва, Т. 2, 1982. [Vygotskiy, Leonid S. Myshleniye i rech’ // Sobr. sochineniy, Moskva, T. 2, 1982.]

Загнітко, Анатолій. П. Теорія сучасного синтаксису : монографія. Донецьк : ДонНУ, 2006. [Zahnitko, Anatoliy. P. Teoriya suchasnoho syntaksysu : monohrafiya. Donets’k : DonNU, 2006.]

Золотова, Галина А. Коммуникативная грамматика русского языка. Москва: Изд-во Моск. ун-та; Ин-т рус. языка РАН, 1998. [Zolotova, Galina A. Kommunikativnaya grammatika russkogo yazyka. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta; In-t rus. yazyka RAN, 1998.]

Мірченко, Микола В. Синтаксичні категорії речення : автореф. дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2002. [Mirchenko, Mykola V. Syntaksychni katehoriyi rechennya : avtoref. dys. … d-ra filol. nauk : spets. 10.02.01 «Ukrayins’ka mova». Kyyiv, 2002.]

Михайлова Олена, В. Просте речення в давньоанглійській мові: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Харків, 2007. [Mykhaylova Olena, V. Proste rechennya v davn’oanhliys’kiy movi: syntaksychnyy, semantychnyy, kohnityvnyy ta komunikatyvnyy aspekty : dys. … kand. filol. nauk: 10.02.04. Kharkiv, 2007.]

Распопов Иван, П. Актуальное членение предложения: На материале простого повествования преимущественно в монологической речи. Изд. 2-е. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. [Raspopov Ivan, P. Aktual’noye chleneniye predlozheniya: Na materiale prostogo povestvovaniya preimushchestvenno v monologicheskoy rechi. Izd. 2-e. – Moskva: Knizhnyy dom «LIBROKOM», 2009.]

Селіванова Олена, О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : підручник Полтава : Довкілля-К, 2008. [Selivanova Olena, O. Suchasna linhvistyka: napryamy ta problem : pidruchnyk Poltava: Dovkillya-K, 2008.]

Harris, Alice C. Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Langacker Ronald, W. A usage-based model. Topics in cognitive linguistics. – Amsterdam : Benjamins, 1988. P. 127–161.

Talmy Leonard Semantic Causative Types. Syntax and Semantics. – Vol. 6. – N.Y.: Academic Press, 1976.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження