Статус рецензії на термінологічний словник як термінографічна експертиза

Автор(и)

  • Тетяна Петрова Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.9

Ключові слова:

дискурс; жанр; лінгвістична експертиза; рецензія на термінологічний словник; термінографічна експертиза; термінологічний словник; термінографічна критика

Анотація

У статті розглянуто жанри генеалогічно пов’язаних напрямів прикладної лінгвістики (лінгвістичної експертології і термінографічної критики) – лінгвістичну експертизу й рецензію на термінологічний словник. Доведено, що ці жанри мають низку подібних ознак. Запропоновано переглянути стереотипне розуміння змісту поняття «рецензія на термінологічний словник», а також використовувати термін «термінографічна експертиза» на позначення «публічного вироку» щодо якості й цінності термінологічного словника, здійсненого на основі комплексного аналізу різнорівневих параметрів спеціального видання

Біографія автора

Тетяна Петрова , Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовних дисциплін

Посилання

Ажнюк, Леся В. «Лінгвістична експертиза: статус і методологічні презумпції» [В:] Мовознавство 3, 2012: 47–64. [Azhniuk, Lesia V. «Linhvistychna ekspertyza: status i metodolohichni prezumptsii» [V:] Movoznavstvo 3, 2012: 47–64.]

Ажнюк, Леся В. «Типологія об’єктів лінгвістичної експертизи і методика їх дослідження» [В:] Мовознавство 3, 2016: 3–18. [Azhniuk, Lesia V. «Typolohiia obiektiv linhvistychnoi ekspertyzy i metodyka yikh doslidzhennia» [V:] Movoznavstvo 3, 2016: 3–18.]

Артикуца, Наталія В. «Законодавчий текст як предмет лінгвістичної експертизи». [В:] В. І. Терентьєв, О. В. Козаченко (ред.). Визначальні тенденції генезису державності і права. Миколаїв: Іліон, 2007, 48–56. [Artykutsa, Nataliia V. «Zakonodavchyi tekst yak predmet linhvistychnoi ekspertyzy». [V:] V. I. Terentiev, O. V. Kozachenko (red.). Vyznachalni tendentsii henezysu derzhavnosti i prava. Mykolaiv: Ilion, 2007, 48–56.]

Баранов, Анатолий Н. (2017). «Лингвистика в лингвистической экспертизе (метод и истина)» [В:] Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2. Языкознание 16 (2), 2017: 18–27. [Baranov, Anatoliy N. (2017). «Lingvistika v lingvisticheskoy ekspertize (metod i istina)» [V:] Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznaniye 16 (2), 2017: 18–27].

Богословська, Марина О. Судова лінгвістична експертиза: процесуальні та кримінальні аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Київ, 2009. 19 с. [Bohoslovska, Maryna O. Sudova linhvistychna ekspertyza: protsesualni ta kryminalni aspekty : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.09. Kyiv, 2009. 19 s.]

Вокальчук, Галина М. «Українська індивідуально-авторська неографія: стан і перспективи» [В:] Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство» 17 (1), 2011. URL: http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2011_1/article/5.pdf (25.12.2020). [Vokalchuk, Halyna M. «Ukrainska indyvidualno-avtorska neohrafiia: stan i perspektyvy» [V:] Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia «Movoznavstvo» 17 (1), 2011. URL: http://movoznavstvo.com.ua/download/pdf/2011_1/article/5.pdf (25.12.2020).]

Волынкина, Светлана В. «Рассвет экспертизы как отражение изменений в жизни современного российского общества» [В:] Филологические науки. Вопросы теории и практики 10 (88/1), 2018: 72–80. [Volynkina, Svetlana V. «Rassvet ekspertizy kak otrazheniye izmeneniy v zhiznisovre-mennogo rossiyskogo obshchestva» [V:] Filologicheskiye nauki. Voprosy teorii i praktiki 10 (88/1), 2018: 72–80.]

Завадський, Йосип С., Осовська, Галина В., Юшкевич, Олена О. Економічний словник. Київ: Кондор, 2006. [Zavadskyi, Yosyp S., Osovska, Halyna V., Yushkevych, Olena O. Ekonomichnyi slovnyk. Kyiv: Kondor, 2006.]

Загнітко, Анатолій. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: у 4 т. Донецьк: ДонНУ, 2012. [Zahnitko, Anatolii. Slovnyk suchasnoi linhvistyky: poniattia i terminy: u 4 t. Donetsk: DonNU, 2012.]

Іващенко, Вікторія Л. «Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи» [В:] Термінологічний вісник 2 (1), 2013: 5–20. [Ivashchenko, Viktoriia L. «Istoriohrafiia terminoznavstva: metamova i strukturni pidrozdily» [V:] Terminolohichnyi visnyk 2 (1), 2013: 5–20.]

Космеда, Тетяна А. «“Лінгвістична експертиза” однієї лінгвістичної експертизи (до питання про правомірність використання терміна)», 2006. URL: http://res.in.ua/lingvistichnaekspertiza-odniyeyi-iniciativnoyi-lingvistichnoy.html (12.01.2021). [Kosmeda, Tetiana A. «“Linhvistychna ekspertyza” odniiei linhvistychnoi ekspertyzy (do pytannia pro pravomirnist vykorystannia termina)», 2006. URL: http://res.in.ua/lingvistichnaekspertiza-odniyeyi-iniciativnoyi-lingvistichnoy.html (12.01.2021).]

Космеда, Тетяна А. «Термінологія і мова закону: проблемні питання» [В:] Українська термінологія і сучасність VII, 2007: 107–111. [Kosmeda, Tetiana A. «Terminolohiia i mova zakonu: problemni pytannia» [V:] Ukrainska terminolohiia i suchasnist’ VII, 2007: 107–111.]

Круть, О. «Рецензування висновків експертів допоможе уникнути помилок, що позначаються на долі конкретної людини» [В:] Закон і бізнес. Дослідження з порушеннями 37, (1335) 30.09–06.10.2017. URL: https://sk.ks.court.gov.ua/sud2119/pres-centr/news/388913/ (21.01.2020). [Krut’, O. «Retsenzuvannia vysnovkiv ekspertiv dopomozhe unyknuty pomylok, shcho poznachaiutsia na doli konkretnoi liudyny» [V:] Zakon i biznes. Doslidzhennia z porushenniamy 37, (1335) 30.09–06.10.2017. URL: https://sk.ks.court.gov.ua/sud2119/pres-centr/news/388913/ (21.01.2020).]

Максимчук, Віталій В. «Лексикографічна експертиза як один із критеріїв ідентифікації авторських новотворів» [В:] Наукові записки. Серія «Філологічна» 31, 2012: 55–60. [Maksymchuk, Vitalii V. «Leksykohrafichna ekspertyza yak odyn iz kryteriiv identyfikatsii avtorskykh novotvoriv» [V:] Naukovi zapysky. Seriia «Filolohichna» 31, 2012: 55–60.]

Петрова, Тетяна. «Рецензія на термінологічний словник як жанр критичного субдискурсу» [В:] Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки 50, 2019а: 133–139. [Petrova, Tetiana. «Retsenziia na terminolohichnyi slovnyk yak zhanr krytychnoho subdyskursu» [V:] Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiyenka: Filolohichni nauky 50, 2019: 133–139.]

Петрова, Тетяна О. «Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст.» [В:] Проблеми загального і слов’янського мовознавства 3, 2019б: 9–106. [Petrova, Tetiana O. «Teoretyko-praktychne znachennia retsenzii na ukrainski terminolohi-chni slovnyky kintsia KhKh st. – poch. KhKhI st.» [V:] Problemy zahalnoho i slovianskoho movoznavstva 3, 2019: 96–106.]

Петрова, Тетяна О. «Українська термінографічна критика: від витоків до сучасності» [В:] Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія: Філологічні науки 292, 2018: 208–217. [Petrova, Tetiana O. «Ukrainska terminohrafichna krytyka: vid vytokiv do suchasnosti» [V:] Naukovyi visnyk Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia: Filolohichni nauky 292, 2018: 208–217.]

Петрова, Татьяна. «Современные практики оценки специальных текстов: лингвистическая и терминографическая экспертизы» [В:] Jezikoslovni zapiski 26 (2), 2020: 155–171. [Petrova. Tatiana. «Sovremennyye praktiki otsenki spetsialnykh tekstov: lingvistiche-skaya i terminograficheskaya ekspertizy» [V:] Jezikoslovni zapiski 26 (2), 2020: 155–171.]

Степанов, Борис. «“Кризис жанра”: книжные рецензии в перспективе исследований научной коммуникации» [В:] Laboratorium 8 (1), 2016: 82–106. [Stepanov, Boris. «“Krizis zhanra”: knizhnyye retsenzii v perspektive issledovaniy nauchnoy kommunikatsii» [V:] Laboratorium 8 (1), 2016: 82–106.]

Шевченко, Лариса І., Дергач, Дмитро В., Сизонов, Дмитро Ю. Медіалінгвістика: словник термінів і понять. Вид. 2-ге, випр. і доп. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. [Shevchenko, Larysa I., Derhach, Dmytro V., Syzonov, Dmytro Yu. Medialinhvistyka: slovnyk terminiv i poniat. Vyd. 2-he, vypr. i dop. Kyiv: VPTs «Kyivskyi universytet», 2014.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти