Проблеми нульових одиниць у парадигмології

Автор(и)

  • Андрій Колесников Ізмаїльський державний гуманітарний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.42.2

Ключові слова:

українська мова; нульова морфема; нульова парадигма; нульове діалектне явище; лакуна; парадигмологія

Анотація

Автор розв’язує питання меж доцільності, необхідності і коректності уживання терміна “нульове” щодо одиниць різних рівнів мовної структури, їх формальної та функційної, значеннєвої сторони, в парадигмології, а також в аспекті зіставлення ідіомів. Проаналізовано практику використання терміна “нульове” на позначення явищ морфологічного рівня української мови щодо її літературного стандарту та діалектної форми в теоретичних студіях, а також у лінгводидактиці. Проблема вперше розглянута стосовно парадигмології як інноваційної галузі граматики; подано рекомендації щодо вивчення аналізованих понять в закладах середньої та вищої освіти.

Біографія автора

Андрій Колесников , Ізмаїльський державний гуманітарний університет

доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови і літератури

Посилання

Вайнрайх, Уриэль. Языковые контакты. Состояние и проблемы исследования. Киев: Вища школа, 1979. [Vajnrajh, Urijel'. Jazykovye kontakty. Sostojanie i problemy issledovanija. Kiev: Vishha shkola, 1979.]

Вихованець, Іван Р. (ред.) Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови. Київ: Унів. вид-во «Пульсари», 2004. [Vykhovanets, Ivan R. (red.) Teoretychna morfolohiia ukrainskoi movy: Akademichna hramatyka ukrainskoi movy. Kyiv: Univ. vyd-vo «Pulsary», 2004.]

Вихованець, Іван Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. Київ: Наукова думка, 1988. [Vykhovanets, Ivan R. Chastyny movy v semantyko-hramatychnomu aspekti. Kyiv: Naukova dumka, 1988.]

Горпинич, Володимир О. Морфологія української мови: підручник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2004. [Horpynych, Volodymyr O. Morfolohiia ukrainskoi movy: pidruchnyk. Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia», 2004.]

Горпинич, Володимир О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфонологія: навч. посіб. Київ: Вища школа, 1999. [Horpynych, Volodymyr O. Suchasna ukrainska literaturna mova. Morfemika. Slovotvir. Morfonolohiia: navch. posib. Kyiv: Vyshcha shkola, 1999.]

Граматика: Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ, 2017. [Hramatyka: Hramatyka suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Morfolohiia. Kyiv, 2017.]

Дзендзелівський, Йосип О. Конспект лекцій з курсу української діалектології (вступні розділи). Ужгород: УжДУ, 1966. [Dzendzelivskyi, Yosyp O. Konspekt lektsii z kursu ukrainskoi dialektolohii (vstupni rozdily). Uzhhorod: UzhDU, 1966.]

ЕУМ: Українська мова. Енциклопедія. Київ: Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2007. [EUM: Ukrainska mova. Entsyklopediia. Kyiv: Vyd-vo «Ukr. entsykl.» im. M. P. Bazhana, 2007.]

Загнітко, Анатолій П. Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії). Київ: Інститут системних досліджень освіти, 1993. [Zahnitko, Anatolii P. Systema istruktura morfolohichnykh katehoriisuchasnoi ukrainskoi movy (problemy teorii). Kyiv: Instytut systemnykh doslidzhen osvity, 1993.]

Загнітко, Анатолій П. Теорія граматики і тексту: монографія. Донецьк: ДонНУ, 2014. [Zahnitko, Anatolii P. Teoriia hramatyky i tekstu: monohrafiia. Donetsk: DonNU, 2014.] Загнітко, Анатолій. Мовний простір граматики: монографія. Вінниця: Нілан-Лтд, 2018. [Zahnitko, Anatolii. Movnyi prostir hramatyky: monohrafiia. Vinnytsia: Nilan-Ltd, 2018.]

Колесников, Андрій. Парадигмологія української мови: теоретичні питання: навчальний посібник. Ізмаїл: ІРБІС, 2020. [Kolesnykov, Andrii. Paradyhmolohiia ukrainskoi movy: teoretychni pytannia: navchalnyi posibnyk. Izmail: IRBIS, 2020.]

Колесников, Андрій О. Морфологія українських південнобесарабських говірок: генеза і динаміка : монографія. Ізмаїл: СМИЛ, 2015. [Kolesnykov, Andrii O. Morfolohiia ukrainskykh pivdennobesarabskykh hovirok: heneza i dynamika : monohrafiia. Izmail: SMYL, 2015.]

Кочерган, Михайло П. Вступ до мовознавства: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2006а. [Kocherhan, Mykhailo P. Vstup do movoznavstva: pidruchnyk. Kyiv: VTs «Akademiia», 2006a.]

Кочерган, Михайло П. Загальне мовознавство: підручник. Київ: ВЦ «Академія», 2006б. [Kocherhan, Mykhailo P. Zahalne movoznavstvo: pidruchnyk. Kyiv: VTs «Akademiia», 2006b.]

Кузнецова, Ариадна И., Ефремова, Татьяна Ф. Словарь морфем русского языка. Москва: Русский язык, 1986. [Kuznecova, Ariadna I., Efremova, Tat'jana F. Slovar' morfem russkogo jazyka. Moskva: Russkij jazyk, 1986.]

ЛЕС: Лингвистический энциклопедический словарь (гл. ред. В. Н. Ярцева). Москва: Сов. энциклопедия, 1990. [LES: Lingvisticheskij jenciklopedicheskij slovar' (gl. red. V. N. Jarceva). Moskva: Sov. jenciklopedija, 1990.]

Лопатин, Владимир В. Русская словообразовательная морфемика: Проблемы и принципы описания. М.: Наука, 1977. [Lopatin, Vladimir V. Russkaja slovoobrazovatel'naja morfemika: Problemy i principy opisanija. M.: Nauka, 1977.]

Немченко, Василий Н. “О понятии "нулевой» морфемы”. Термин и слово. Горький, 1979, 36–47. [Nemchenko, Vasilij N. “O ponjatii "nulevoj" morfemy”. Termin i slovo. Gor'kij, 1979, 36–47.]

Немченко, Василий Н. Введение в языкознание: Учебник для вузов. Москва: Дрофа, 2008. [Nemchenko, Vasilij N. Vvedenie v jazykoznanie: Uchebnik dlja vuzov. Moskva: Drofa, 2008.]

Пастушенков, Григорий А. Некоторые проблемы структуры слова. (Единицы структурносемантического плана) : учебное пособие. Калинин : [б. и.], 1977. [Pastushenkov, Grigorij A. Nekotorye problemy struktury slova. (Edinicy strukturno-semanticheskogo plana) : uchebnoe posobie. Kalinin : [b. i.], 1977.]

Потебня, Александр А. Из записок по русской грамматике. Часть 1. Москва: Издательство Юрайт, 2018. [Potebnja, Aleksandr A. Iz zapisok po russkoj grammatike. Chast' 1. Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2018.]

Семчинський, Станіслав В. Загальне мовознавство: підруч. для студ. філол. ф-тів ун-тів. Київ: Вища школа, 1988. [Semchynskyi, Stanislav V. Zahalne movoznavstvo: pidruch. dlia stud. filol. f-tiv un-tiv. Kyiv: Vyshcha shkola, 1988.]

Бацевич, Флорій С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. [Batsevych, Florii S. Slovnyk terminiv mizhkulturnoi komunikatsii. Kyiv: Dovira, 2007.]

СУМ: Сучасна українська літературна мова: підручн. (ред. А. П. Грищенко). Київ: Вища школа, 2002. [SUM: Suchasna ukrainska literaturna mova: pidruchn. (red. A. P. Hryshchenko). Kyiv: Vyshcha shkola, 2002.]

СУМ: Сучасна українська мова. Морфологія: підручн. (ред. А. К. Мойсеєнко). Київ: Знання, 2013. [SUM: Suchasna ukrainska mova. Morfolohiia: pidruchn. (red. A. K. Moiseienko). Kyiv: Znannia, 2013.]

Улуханов, Игорь С. Словообразовательная семантика в русском языке и принципы ее описания. Москва: Наука, 1977. [Uluhanov, Igor' S. Slovoobrazovatel'naja semantika v russkom jazyke i principy ee opisanija. Moskva: Nauka, 1977.]

Шанский, Николай М. Очерки по русскому словообразованию. Москва: Изд- во МГУ, 1968. [Shanskij, Nikolaj M. Ocherki po russkomu slovoobrazovaniju. Moskva: Izd- vo MGU, 1968.]

Широков, Олег С. Введение в языкознание. Москва: Изд- во Моск. ун-та, 1985. [Shirokov, Oleg S. Vvedenie v jazykoznanie. Moskva: Izd- vo Mosk. un-ta, 1985.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-01

Номер

Розділ

РОЗДІЛ І Теорія мови