Концепт «етнічність» в сучасних британських словниках (на матеріалі словника OALD).

Автор(и)

  • Наталія Мельник

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.19

Ключові слова:

етнічність; ілюстативний контекст; концепт; репрезентації етнічності; катойконімов; етнохороніми; політкоректні етноніми; лексеми

Анотація

У статті дослідженню особливості репрезентації концепту «етнічність» у британських лексикографічних джерелах. Автором проаналізовано та представлено особливості репрезентації концепту «етнічність» у британському словнику «Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English» 2010 року та проведено порівняльний аналіз з репрезентованими етномаркованими лексемами у словнику «The Advanced Learner's Dictionary of Current English» 1963 року. Аналіз здійснено на основі вибірки етномаркованих лексем та визначення їх смислового наповнення та лінгвістичного аспекту. Автором виявлено, що мовним підтвердженням зміцнення ідеології толерантності і дискурсу політкоректності в сучасному англомовному соціумі є зниження кількості стереотипних репрезентацій етнічних груп в ілюстративних контекстах, поява в словнику політкоректних найменувань представників етнічних меншин і поміток, що фіксують неприйнятність публічного вжитку негативних і зневажливих найменувань націй та етносів.
На відміну від есенціалістського розуміння етнічності як іманентної незмінної сутності, характерної для середини XX століття, в сучасній англомовній картині світу етнічність концептуалізується як культурний конструкт. Етнічна ознака стає засобом акцентуації культурної специфіки, що виражається в двократному збільшенні кількості слівекзотизмів у словнику OALD, в порівнянні зі словником ALDCE, використанні етномаркованих лексем як атрибута до культурних артефактів в ІК словника OALD.
Проведене дослідження засвідчило, що етнічність є динамічним продуктом дискурсу епохи, що конструюється в різних контекстах і різних типах текстів. Врахування етнічності в лінгвістичному описі сприяє більш повному розумінню англомовної картини світу, поглиблює наукові уявлення про взаємодію ідеології, мови, культури.

Біографія автора

Наталія Мельник

доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Посилання

Melnyk, N., Representation of Ethnicity in Lexicographic Discourse. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities 13(1) January-March, 2021: 1–18. DOI: HTTPS://DX.DOI.ORG/10.21659/RUPKATHA.V13N1.22 (Web of Science, Scopus)

Мельник, Н. І. Етноніми та способи їх репрезентації у сучасній лінгвістиці. [В]: Ж.В. Краснобаєва-Чорна (ред.) Лiнгвiстичнi студiї Linguistic Studies 39. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2020, 70–83.

Мельник, Н. І. Етнічність у контексті вітчизняної та зарубіжної етнолінгвістики. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету 32. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020, 66–70.

Євтух, В. Б. Етнічна меншина : поняття, характеристика та функції. Філософська і соціологічна думка 1. 1994.

Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду: монографія. Ю. І. Римаренко, М. М. Вівчарик, О. В. Картунов, І. О. Кресіна [та ін.] ; [за заг. ред. Ю. І. Римаренка]. К. : Ін-т держави і права НАН України, 2000.

Нагорна, Л. П. Етнічність у сучасних ідентифікаційних системах. Л. П. Нагорна. [В]: Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010, 21-33.

Bulmer, M (1996) The ethnic group question in the 1991 census of population. In: Coleman, J, Salt, J (eds) Ethnicity in the 1991 Census, vol. 1. London: HMSO, pp. 33–62.

Banton, M (2014) Ethnic and Racial Consciousness. London: Routledge.

Coleman, DA, Salt, J (1996) Ethnicity in the 1991 Census, Vol. 1. Demographic Characteristics of the Ethnic Minority Population. London: HMSO

Murji, K, Solomos, J (2005) Racialization: Studies in Theory and Practice. Oxford: Oxford University Press

Solomos, J, Back, L (1996) Racism and Society. London: Palgrave Macmillan.

Solomos, J, Collins, PH (2010) The Sage Handbook of Race and Ethnic Studies. London: SAGE.

Tomlinson, S (1991) Ethnicity and educational attainment in England: An overview. Anthropology & Education Quarterly 22(2): 121–139.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики