Фоностилістичні оказіональні засоби реалізації звукового образу міста в українському поетичному дискурсі

Автор(и)

  • Юлія Гришко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.16

Ключові слова:

фоностилістичні ресурси; фонетичний оказіоналізм; фонетичне значення; звуковий символізм; звуковий образ; алітерація; парономазія; метафонія; еквіфонія; український поетичний дискурс

Анотація

Проаналізовано основні види оказіональних фоностилістичних ресурсів, які використовуються українськими письменниками для створення звукового образу міста у поетичному дискурсі. Виділено найчастотніші варіанти поєднання різних фоностилістичних засобів у межах контексту, зокрема ономатопейних оказіоналізмів, асемантичних фонетичних оказіоналізмів, парономазії, еквіфонії та метафонії. Встановлено, що завдяки комбінуванню кількох фоностилістичних ресурсів у межах дискурсу митці досягають створення інтенсивного акустичного ефекту, почасти навіть сугестивного, який асоціюється з урбаністичними звуковими імпульсами.

Біографія автора

Юлія Гришко , Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

магістр філології, аспірантка кафедри української мови, спеціальність 035 Філологія (мовознавство) 

Посилання

Бабенко, Н. Г. Окказиональное в художественном тексте. Структурно-семантический анализ: учебное пособие. URL: http://elibrary.It/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Kaliningrad/Uchebnye-epub/ slavistika/KGU_sfz_06.pdf (дата обращения: 26.10.2017).

Винокур, Г. О. Маяковский – новатор языка. Москва: Сов. писатель, 1943.

Винокур, Т. Г. Закономерности стилистического использования языковых единиц. Москва, 1980.

Винокур, Т. Г. О содержании некоторых стилистических понятий. Стилистические исследования: сб. научн. ст. Москва: Наука, 1972, 7–106.

Гайданка, Д. В. Лінгвокогнітивна природа конденсованих оказіоналізмів в англомовному телевізійному дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія 40. Т. 2. 2019: 22–27.

Горелов, И. Н., Седов, К. Ф. Основы психолингвистики: учебн. пособ. Москва: Лабиринт, 1998.

Гризун А. Поезія концептуальної думки (філософічність сучасної української поезії): навч. посібн. Суми: ВТД «Університетська книга», 2007.

Довгалевський, М. Поетика (Сад поетичний). Київ: Мистецтво, 1973.

Єщенко, Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посібн. Київ: Академія, 2009.

Журавлёв, А. П. Звук и смысл. Москва: Просвещение, 1991.

Журавлёв, А. П. Фонетическое значение: монография. Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1974.

Земская, Е. А., Китайгородская, М. В., Розанова, И. Н. Языковая игра. [В]: Н. В. Юдина (ред.) Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. Москва: Наука, 1983, 172–214.

Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва: Наука, 1987.

Космеда, Т. Мовна гра у системі лінгвістичних термінів. Культура слова 74, 2011: 137–141.

Космеда, Т. А., Халіман, О. В. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики). Дрогобич: Коло, 2013.

Ляхович, И. В. Окказиональная деривация как способ и средство создания языковой картины мира (на материале языка поэтических текстов В. Хлебникова). URL: http://dissercat.com (дата обращения: 25.10.2017).

Миллер, Дж. А. Некоторые пролегомены к психолингвистике. [В]: А. А. Леонтьев, Л. В. Сахарный (ред.) Психолингвистика за рубежом. Москва: Наука, 1972, 31–44.

Новиков, А., Чистякова, Г. Содержание текста и его основные единицы. [В]: Фонетика и психология речи 2. Иваново, 1981, 51–71.

Ромметвейт, Р. Слова, значения и сообщения. [В]: А. А. Леонтьев, Л. В. Сахарный (ред.) Психолингвистика за рубежом. Москва: Наука, 1972, 53–87.

Сидорова, Е. В. Фоносемантический анализ слова и текста: уч.-метод. пособ. Воронеж: ИПЦ Воронежского ун-та, 2010. URL: https://rucont.ru/efd/228155 (дата обращения: 13.05.2019

Сильман, Т. И. Заметки о лирике (мысль – образ – эмоция – звук). Филологические науки 5, 1974: 13–24.

Соколова, Н. К. Изучение разных уровней поэтического текста при контекстологическом анализе. [В]: Лингвистический анализ в школе и вузе. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1983, 129–135.

Хоменко, Г. Функціонування графону в інформаційних текстах. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство) 4, 2012: 199–205.

Шумейко, О. А. Оказіоналізми як мовні засоби творення комічного в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство» 11 (17). Т. 3, 2011: 179–184.

Perloff, M., Dworkin, G. The Sound of Poetry. The Poetry of Sound. Chicago – London: The University of Chicago Press, 2009.

Teubert, W. Neologie und Korpus. Neologie und Korpus. Tübingen : Gunter Narr, 1998: 129–170.

Tomašikova, S. Okkasionalismen in den deutschen Medien. URL: http://www.pulib.skwebkniznnicaelpubdocumentbocak1subor28.pdf (letztes Umstellungsdatum: 12.10.2018).

Vladu, D.-E. Sprechende Namen in deutschen und rumänischen Märchen. URL: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1563/pdf (letztes Umstellungsdatum: 10.02.2018).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V Проблеми лінгвістики тексту, дискурсології, когнітивної лінгвістики