Review of а Terminological Dictionary: Examination, Professional Dialogue and Scientific Discussion.

Authors

  • Tetiana Petrova Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2019.38.13

Keywords:

critic, science discussion, professional dialogue, review, article-response, terminology dictionary, type of review

Abstract

To analyze scientific discussions-dialogues in the texts of articles-responses to reviews of terminology dictionaries, to find out their theoretical and practical significance, to distinguish the corresponding genre types of special editions reviews on the basis of 'presence / absence of scientific discussion'.

Author Biography

Tetiana Petrova, Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва

кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовних дисциплін

References

Vakhtyn, Nykolay. Forum o forume (yly o sostoyanyy dyskussyonnoho polya nauky) (Forum about forum (or about the state of science debate field)). Web. 11 Sept. 2019.

Humanenko, Oleksandra. “Osoblyvosti typolohichnoyi kharakterystyky retsenziy na naukovi tvory (Typological characteristic features of reviews of scientific works). Naukovi zapysky 3 (2011): 119–126. Print.

Zelynskyy, Faddey. “Rets.: Modestov V. Y. Lektsyy po ystoryy rymskoy lyteraturы, chytannыe v Kyevskom y Sankt-Peterburhskom unyversytete. Polnoe yzdanye. SPb., 1888 (Rev.: Modestov V. I. Lectures on the History of Roman Literature, given at Kiev and St. Petersburg University. The full edition. St. Petersburg, 1888). ZhMNP 1. 2 (1889): 188– 248. Web. 03 Sept. 2019.

Kochan, Iryna. Ukrayins'ke terminoznavstvo v imenakh (Ukrainian terminology in names). L'viv: Litopys, 2012. Print.

Mekh, Nataliya. “Zhanrosfera suchasnoyi ukrayins'koyi naukovoyi komunikatsiyi (Genre sphere of modern Ukrainian scientific communication)”. Mova i mizhkul'turna komunikatsiya 1 (2017): 64–73. Print.

Mykul'chyk, Roman, Slobodyan, Petro, Didenko, Ye., Rak, T. “Dekil'ka dumok u vidpovid'… (Some ideas in response…)”. Visnyk Nats. un-tu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriya “Problemy ukrayins'koyi terminolohiyi” 5 (2013): 147– 148. Web. 28 May. 2019.

Mykul'chyk, R., Slobodyan, P., Didenko, Yelizaveta, Rak, Taras. “Slovnyk-dovidnyk terminolohiyi muzeynytstva (Dictionary of museum terminology)”. L'viv: Vyd-vo Nats. un-tu “L'vivs'ka politekhnika”, 2012. Print.

Мodestov, Vasylyy. “Otvet na retsenzyyu h. Zelynskoho (Response to the review by Mr. Zelinskyi)”. ZhMNP 1. 2 (1890): 212–230. Web. 4 Aug. 2019.

Morhunyuk, Vytal'. “Retsenziya na «Slovnyk-dovidnyk terminolohiyi muzeynytstva» (Mykul'chyk R. ta in., L'viv: Vyd-vo L'vivs'koyi politekhniky, 2012. 128 s.) (A Review of the Museums Terminology Dictionary, Myckul'chyk R., L'viv: Vyd-vo Nats. un-tu “L'vivs'ka politekhnika”2012. 128 с.))”. Visnyk Nats. un-tu “L'vivs'ka politekhnika”. Seriya “Problemy ukrayins'koyi terminolohiyi” 765 (2013): 143–146. Print.

Pavlovskyy, A. P. Prybavlenye k hrammatyke malorossyyskoho narechyya, yly otvet na retsenzyyu, sdelannuyu na onuyu hramatyku (Adding to the grammar of the Malorossiia dialect, or responding to a review made on that grammar). SPb.: typ. Y. Baykov, 1822. Web. 27 Aug. 2019.

Petrova, Tetyana. “Ukrayins'ka terminohrafichna krytyka: vid vytokiv do suchasnosti (Ukrainian Terminographic Criticism: From Origins to the Present)”. Naukovyy visnyk Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya Filolohichni nauky 292 (2018): 208–217. Print.

Stepanov, Borys. “Kryzys zhanra»: knyzhnыe retsenzyy v perspektyve yssledovanyy nauchnoy kommunykatsyy ("Crisis of the genre": book reviews in the perspective of scientific communication studies)”. Laboratorium 8 (1) (2016): 82–106. Print.

Chernyshova, Maryna. “Parametrы leksykohrafycheskoy krytyky (Parameters of lexicographic criticism)”. Slovo y slovar'. Vocabulum et vocabularium 12 (2011): 7–10. Print.

Shcherbyn, Vladymyr. “Vklad O. N. Trubacheva v razvytye nauchnoy krytyky slovarey (O. N. Trubachov's contribution to the development of dictionaries scientific criticism)”. Voprosы yazыkoznanyya 5 (2007): 3–21. Print.

Yatsenko, Nina. “Zhanrovo-styl'ova spetsyfika naukovoyi retsenziyi (Genre and stylistic specificity of a scientific review)”. Ukrayins'ka mova 1 (2017): 92–101. Print.

Bergenholtz, Henning, Gouws, Rufus. “On the Metalexicographic Genre of Dictionary Reviews, with Specific Reference to LexicoNordica and Lexikos”. Lexikos 26 (2016): 60–81. Web. 03 Jun. 2019.

Issue

Section

SECTION VІ. Linguogeography, Sociolinguistics, Onomastics, and Terminology: Current Approaches, Categories, and Aspects