Imperative Category in Official Business Style: Status, Functions.

Authors

  • Karina Bortun Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2019.38.4

Keywords:

imperative, incentive category, imperative situation, causation, style, stylistics

Abstract

The purpose of the article is to reveal the means of expressing the category of imperative in the official business style.

Author Biography

Karina Bortun, Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови

References

Berezhan Larysa. Katehoriia sponukalnosti v suchasnii ukrainskii movi (Category of motivation in modern Ukrainian). Diss. Chernivtsi National U im. Ju. Fedʹkovycha.1996. Abstract. Print.

Daskaliuk Oksana. Semantyko-hramatychna kharakterystyka imperatyva suchasnoi ukrainskoi movy (Semantics grammatical characteristic of an imperative of modern Ukrainian). Diss. Chernivtsi National U im. Ju. Fedʹkovycha. 2005. Abstract. Print.

Dolynyn Kostiantyn. Stylystyka frantsuzskoho yazуka (French stylistics). Moskva: Prosveshchenye, 1987. 303. Print.

Drinko Hanna. Sponukalni konstruktsii v anhliiskii ta ukrainskii movakh (Incentive designs in the English and Ukrainian languages). Diss. Donetsk National U, 2005. Abstract. Print.

Ermolaeva Larysa. Typolohyia systemу naklonenyi v sovremennуkh hermanskykh yazykakh. Voprosу yazуkoznanyia. Moskva, (4) 1977: 96–106.

Kun’ch Zoriana, Kunch Mariana. Osoblyvosti dyplomatychnoho movlennia yak riznovyd ofitsiino-dilovoho styliu/ Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku (Ukrainian national idea: realities and prospects of development). Web. 11. Feb. 2014.

Mats’ko Lyubov, Sydorenko Olesya, and Mats'ko Oksana. Stylistyka ukrainskoi movy (Stylistics of Ukrainian Language). Kyiv, 2003. Print.

Narushevych-Vasylieva Oksana. Katehoriia sponukalnosti u prahmastylistychnomu aspekti (Incentive category in the pragmastilistic aspect). Diss. Odessa National U. of I. I. Mechnikov. Odesa, 2002. Abstract. Print.

Shabat-Savka Svitlana. Zhanrovi vyiavy intentsii rehlamentuvannia v ofitsiino-dilovomu dyskursi. Linhvostylistychni studii (Linguostylistic studios). (2) 2015: 221-229.

Shatilova Olena. Dynamika struktury ta semantyky sponukalnykh konstruktsii v ukrainskykh publitsystychnykh tekstakh pochatku ХХІ stolittia (Dynamics of Structure and Semantics of Incentive Structures in Ukrainian Publicistic Texts of the Beginning of the 21st Century). Diss. Donetsk National U, 2013. Abstract. Print.

Issue

Section

SECTION ІІІ. Theoretical Issues of Syntax