Книга, що прислужиться нації

Автор(и)

  • Дмитро Пилипчук м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.18

Анотація

Рецензія на Скарбниця української мови.
Величний паралелепіпед цього тому вражає не тільки фізичними характеристиками (вага книги 2,5 кг, висота 30 см, 1 056 с.), а й інтелектуальною вагомістю: цей лексикон відразу розсунув межі української лексикографії та змінив наші уявлення про справжні масштаби української мови; адже та обставина, що том «Природа» у версії Олекси Синиченка становить лише одну дев’яту частку того, що можна було б побудувати з матеріалу одинадцятитомового академічного тлумачного «Словника української мови» (1970–1980), дає змогу гіпотетично уявити, який вигляд і розміри мала б така праця, якби тезаурусна тлумачна лексикографія українська додала б нам решту 8 аналогічних томів із тих семантичних класів, які том «Природа» не охопив та й не мав охоплювати!

Біографія автора

Дмитро Пилипчук , м. Київ, Україна

 філолог, письменник, перекладач, науковий та літературний редактор, лексикограф, бібліограф, член НСПУ, заслужений працівник культури України

Посилання

Дарчук Н. П. Теоретичні питання моделювання ідеографічного тезауруса української мови. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 48. С. 138–148. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mikks_2014_48_15 [Darchuk N. P. Teoretychni pytannia modeliuvannia ideohrafichnoho tezaurusa ukrainskoi movy. Movni i kontseptualni kartyny svitu. 2014. Vyp. 48. S. 138–148. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Mikks_2014_48_15]

Загнітко А. Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни: в 4 т. Донецьк, 2012. Т. 4: Т–Я. Донецьк: ДонНУ, 2012. С. 16. [Zahnitko A. Slovnyk suchasnoi linhvistyky: poniattia i terminy: v 4 t. Donetsk, 2012. T. 4: T–Ia. Donetsk: DonNU, 2012. S. 16]

Загнітко А. Сучасний лінгвістичний словник. Вінниця: Твори, 2020. Вінниця , 920 с. [Zahnitko A. Suchasnyi linhvistychnyi slovnyk. Vinnytsia: Tvory, 2020. Vinnytsia, 920 s.]

Іванова О. В. Тезаурус мови і лінгвістичне конструювання. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2014. Вип. 43. С. 121–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_43_36 [Ivanova O. V. Tezaurus movy i linhvistychne konstruiuvannia. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia: Filolohichna. 2014. Vyp. 43. S. 121–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_43_36]

Козырев В. А., Черняк В. Д. Лексикография русского языка: век нынешний и век минувший: монография. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. 631 с. ISBN 978-5-8064-2129-7. С. 189–191. [Kozyrev V. A., Chernyak V. D. Leksikografiya russkogo yazyka: vek nyneshniy i vek minuvshiy: monografiya. 2-e izd., ispr. i dop. Sankt-Peterburg: Izd-vo RGPU im. A. I. Gertsena, 2015. 631 s. ISBN 978-5-8064-2129-7. S. 189–191]

Пилипчук Д. Болять мені загублені слова…: Мій додаток до академічного Словника української мови у двадцяти томах. Вид. друге, доповн. Біла Церква, 2013. 856 с. С. 764–765. [Pylypchuk D. Boliat meni zahubleni slova…: Mii dodatok do akademichnoho Slovnyka ukrainskoi movy u dvadtsiaty tomakh. Vyd. druhe, dopovn. Bila Tserkva, 2013. 856 s. S. 764–765]

Письмо Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № МН18/2595-АО от 20.12.2021 г. URL: https://www.ruslang.ru/news/premii [Pismo Ministerstva nauki i vysshego obrazovaniya Rossiyskoy Federatsii № MN-18/2595-AO ot 20.12.2021 g. URL: https://www.ruslang.ru/news/premii]

Русский семантический словарь: толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН.; под общ. ред. Н. Ю. Шведовой: в 6 т. Т. 1: Слова указующие (местоимения). Слова именующие: имена существительные (Всё живое. Земля. Космос) / А. С. Белоусова, В. К. Юношева, Ю. А. Каминская. Москва: Азбуковник, 2002. XXV, 807 с. [Russkiy semanticheskiy slovar: tolkovyy slovar, sistematizirovannyy po klassam slov i znacheniy / In-t rus. yaz. im. V. V. Vinogradova RAN.; pod obshch. red. N. Yu. Shvedovoy: v 6 t. T. 1: Slova ukazuyushchiye (mestoimeniya). Slova imenuyushchiye: imena sushchestvitelnyye (Vse zhivoye. Zemlya. Kosmos) / A. S. Belousova, V. K. Yunosheva, Yu. A. Kaminskaya. Moskva: Azbukovnik, 2002. XXV, 807 s.]

Синиченко О. До проблеми створення словника понять української мови. Мовознавство: Доповіді та повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів / відп. ред. В. Німчук. Київ: Пульсари, 2002. 420 с. [Synychenko O. Do problemy stvorennia slovnyka poniat ukrainskoi movy. Movoznavstvo: Dopovidi ta povidomlennia na IV Mizhnarodnomu konhresi ukrainistiv / vidp. red. V. Nimchuk. Kyiv: Pulsary, 2002. 420 s.]

Синиченко О. П. Свій шлях широкий: автобіогр. вид. 2-ге вид., випр. й допов. Київ: Дніпро, 2018. 302 [1] с. [Synychenko O. P. Svii shliakh shyrokyi: avtobiohr. vyd. 2-he vyd., vypr. y dopov. Kyiv: Dnipro, 2018. 302 [1] s.]

Синиченко О. Сто уроків української лексики: наук.-попул. вид.: нове вид. Київ: Дніпро, 2018. 424 с. [Synychenko O. Sto urokiv ukrainskoi leksyky: nauk.-popul. vyd.: nove vyd. Kyiv: Dnipro, 2018. 424 s.]

Синиченко О. Якого нам ще треба словника: лист до лексикографів. Київ: Дніпро, 2016. 30 [1] с. [Synychenko O. Yakoho nam shche treba slovnyka: lyst do leksykohrafiv. Kyiv: Dnipro, 2016. 30 [1] s.]

Скарбниця української мови. Природа: Словник понять / укл. О. П. Синиченко. Київ: Ярославів Вал, 2021. 1056 с., іл.; 30 см. ISBN 978-966-8382-60-4. [Skarbnytsia ukrainskoi movy. Pryroda: Slovnyk poniat / ukl. O. P. Synychenko. Kyiv: Yaroslaviv Val, 2021. 1056 s., il.; 30 sm. ISBN 978-966-8382-60-4]

Словник української мови: в 11 т. Київ: Наукова думка, 1970–1980. Т. 10. 1979. С. 56. [Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 t. Kyiv: Naukova dumka, 1970–1980. T. 10. 1979. S. 56]

Тезаурус. Українська Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5% D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81 [Tezaurus. Ukrainska Vikipediia. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5% D0%B7%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D1%81]

Тезаурус лінгвістичної термінології. URL: http://www.mova.info/mov_thes.aspx?11=68 [Tezaurus linhvistychnoi terminolohii. URL: http://www.mova.info/mov_thes.aspx?11=68] 17. Roget’s Thesaurus. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Roget%27s_Thesaurus

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-06

Номер

Розділ

РОЗДІЛ V. Хроніки / Рецензії й анотації