Особливості дистанційної освіти у вищій школі ХХІ століття (за матеріалами дистанційного курсу «Теорія і практика перекладу»)

Автор(и)

  • Жанна Краснобаєва-Чорна Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.12

Ключові слова:

дистанційне навчання; дистанційний курс; освітній компонент; освітня програма «Прикладна лінгвістика Applied Linguistics»; Moodle

Анотація

У статті окреслено переваги та недоліки дистанційного навчання наприкінці ХХ ст. – на поч. ХХІ ст. у вітчизняних і закордонних дослідженнях. Схарактеризовано основні положення законодавчої бази дистанційного навчання у вищій школі. Опрацьовано основні етапи створення дистанційного курсу «Теорія і практика перекладу» (освітньо-професійна програма «Прикладна лінгвістика Applied Linguistics» першого (бакалаврського) рівня (галузь знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.10 Прикладна лінгвістика)) на платформі Moodle.

Біографія автора

Жанна Краснобаєва-Чорна , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Посилання

Бодненко Т. Використання в LMS Moodle у процесі навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем. Науковi записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2015. № 7. С. 21–26. [Bodnenko T. Vykorystannia v LMS Moodle u protsesi navchannia dystsyplin z avtomatyzatsii vyrobnytstva maibutnikh fakhivtsiv komp’iuternykh system. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. 2015. № 7. S. 21–26]

Бороненко Т. А., Кайсина А. В., Федотова В. С. Активные и интерактивные методы педагогического взаимодействия в системе дистанционного обучения. Научный диалог. 2017. № 1. С. 227–243. [Boronenko T. A., Kaysina A. V., Fedotova V. S. Aktivnyye i interaktivnyye metody pedagogicheskogo vzaimodeystviya v sisteme distantsionnogo obucheniya. Nauchnyy dialog. 2017. № 1. S. 227–243]

Впровадження дистанційних технологій навчання у внз: засади, проблеми, практичний досвід. Збірник тез доповідей міжвузівського науково-методичного вебінару / редкол.: Т. І. Красікова та ін. Харків: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. 64 с. [Vprovadzhennia dystantsiinykh tekhnolohii navchannia u vnz: zasady, problemy, praktychnyi dosvid. Zbirnyk tez dopovidei mizhvuzivskoho naukovo-metodychnoho vebinaru / redkol.: T. I. Krasikova ta in. Kharkiv: RVV KhTEI KNTEU, 2015. 64 s.]

Гринчак О. В., Давлетханова О. Х., Длугоборська Л. В., Кислиця М. А. та ін. Інформаційна система управління навчанням: навч. посіб. Умань, 2019. 481 с. [Hrynchak O. V., Davletkhanova O. Kh., Dluhoborska L. V., Kyslytsia M. A. ta in. Informatsiina systema upravlinnia navchanniam: navch. posib. Uman, 2019. 481 s.]

Ковальчук З. Я. Дистанційна система навчання в освітніх закладах різного типу як складова оптимізації педагогічної взаємодії. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. № 17. С. 183–188. [Kovalchuk Z. Ya. Dystantsiina systema navchannia v osvitnikh zakladakh riznoho typu yak skladova optymizatsii pedahohichnoi vzaiemodii. Aktualni problemy sotsiolohii, psykholohii, pedahohiky. 2012. № 17. S. 183–188]

Курицына Г. В. Сущностно-содержательные характеристики дистанционного обучения в вузе. Вестник Бурятского государственного университета. Образование. Личность. Общество. 2016. № 2. С. 34–49. [Kuritsyna G. V. Sushchnostno-soderzhatelnyye kharakteristiki distantsionnogo obucheniya v vuze. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Obrazovaniye. Lichnost. Obshchestvo. 2016. № 2. S. 34–49]

Кухаренко В. М., Бондаренко В. В. Екстрене дистанційне навчання в Україні: монографія. Харків: Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с. [Kukharenko V. M., Bondarenko V. V. Ekstrene dystantsiine navchannia v Ukraini: monohrafiia. Kharkiv: Vyd-vo KP «Miska drukarnia», 2020. 409 s.]

Ліщинська Л. Б. Використання інноваційних і традиційних технологій навчання у внз в умовах інформатизації освіти. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія: матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / Л. Б. Ліщинська (ред.). Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. С. 56–60. [Lishchynska L. B. Vykorystannia innovatsiinykh i tradytsiinykh tekhnolohii navchannia u vnz v umovakh informatyzatsii osvity. Dystantsiine navchannia yak suchasna osvitnia tekhnolohiia: materialy mizhvuzivskoho vebinaru (m. Vinnytsia, 31 bereznia 2017 r.) / L. B. Lishchynska (red.). Vinnytsia: VTEI KNTEU, 2017. S. 56–60]

Малазонія С. В. Особливості дистанційного навчання іноземним мовам студентів технічних спеціальностей. Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов. 2019. № 5. С. 96–97. [Malazoniia S. V. Osoblyvosti dystantsiinoho navchannia inozemnym movam studentiv tekhnichnykh spetsialnostei. Visnyk studentskoho naukovoho tovarystva Horlivskoho instytutu inozemnykh mov. 2019. № 5. S. 96–97]

Мачинська Н. І., Нагірняк М. Я. Дистанційне навчання – новітня технологія підготовки фахівців у вищому навчальному закладі. Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи / М. М. Козяра, Н. Г. Ничкало (ред.). Львів: ЛДУ БЖД, 2009. С. 93–97. [Machynska N. I., Nahirniak M. Ya. Dystantsiine navchannia – novitnia tekhnolohiia pidhotovky fakhivtsiv u vyshchomu navchalnomu zakladi. Informatsiino-telekomunikatsiini tekhnolohii v suchasnii osviti: dosvid, problemy, perspektyvy / M. M. Koziara, N. H. Nychkalo (red.). Lviv: LDU BZhD, 2009. S. 93–97]

Положення про дистанційне навчання. Наказ МОН України № 40 (від 21.01.2004). [Polozhennia pro dystantsiine navchannia. Nakaz MON Ukrainy № 40 (vid 21.01.2004)]

Ставицька І. В. Система Moodle як засіб підвищення ефективності викладання. Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (13–14 березня 2014 р.) / Н. С. Саєнко, Н. Г. Іщенко та ін. (редкол.). Київ: НТУУ «КПІ», 2014. С. 139–141. [Stavytska I. V. Systema Moodle yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti vykladannia. Suchasni pidkhody ta innovatsiini tendentsii u vykladanni inozemnykh mov: materialy IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (13–14 bereznia 2014 r.) / N. S. Saienko, N. H. Ishchenko ta in. (redkol.). Kyiv: NTUU «KPI», 2014. S. 139–141]

Швирка В. М. Потенціал дистанційного навчання у вищих навчальних закладах Сходу України (сучасні реалії). Вища школа України. 2015. № 7–8. С. 66–73. [Shvyrka V. M. Potentsial dystantsiinoho navchannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh Skhodu Ukrainy (suchasni realii). Vyshcha shkola Ukrainy. 2015. № 7–8. S. 66–73]

Holmberg B. Theory and Practice of Distance Education. London, Routledge, 1994. 264 p.

Moore M., Kersley Gr. Distance Education: A Systems View. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company, 1996.

Moore M. Theory of Transactional Distance. Theoretical Principles of Distance Education / D. Keegan (ed.). New York: Routledge, 1997. P. 22–38.

Peters O. Die didaktische Struktur des Fernunterrichts: Untersuchungen zu einer industrialisierten Form des Lehrens und Lernens. Weinheim: Beltz, 1973. 328 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-05

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження