Багатство мови Івана Франка: приклад великої прози

Автор(и)

  • Соломія Бук Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.11

Ключові слова:

багатство словника (індекс різноманітності); частотний словник; лінгвостатистична параметризація; обсяг словника і тексту; корпус текстів; лінгвостатистика; прикладна лінгвістика; українська мова

Анотація

Статтю присвячено поняттю багатства мови (мовлення, тексту) – це відношення між кількістю різних слів у тексті до довжини тексту (кількості слововживань). Багатство словника вперше обчислено на прикладі електронного корпусу текстів великої прози Івана Франка. Його зіставлено з аналогічним показником частотного словника сучасної української художньої прози (укладеного на матеріалі 24 творів 22 різних письменників) і виявлено передбачувано нижчий показник багатства словника у корпусі великої прози І. Франка. Аналіз показав, що індекс різноманітності залежить не тільки від обсягу тексту, а й від інших параметрів, як-от редакція твору, пряме чи авторське мовлення.

Біографія автора

Соломія Бук , Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального мовознавства

Посилання

Бук С. Велика проза Івана Франка: електронний корпус, частотні словники та інші міждисциплінарні контексти: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 421 с. [Buk S. Velyka proza Ivana Franka: elektronnyi korpus, chastotni slovnyky ta inshi mizhdystsyplinarni konteksty: monohrafiia. Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2021. 421 p.]

Бук С. Частотний словник повісті Івана Франка «Boa constrictor» (редакція 1884 р.). Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. С. 202–501. [Buk S. Chastotnyi slovnyk povisti Ivana Franka «Boa constrictor» (redaktsiia 1884 r.). Stezhkamy Frankovoho tekstu (komunikatyvni, linhvosemiotychni, kohnityvni ta linhvostatystychni vymiry prozy). Lviv: LNU imeni Ivana Franka, 2013. S. 202–501]

Занько Д. О. Статистична структура твору Софії Яблонської «Чар Марока». Актуальні проблеми філології. Одеса. 2015. С. 18–20. [Zanko D. O. Statystychna struktura tvoru Sofii Yablonskoi «Char Maroka». Aktualni problemy filolohii. Odesa. 2015. S. 18–20]

Перебийніс В. С., Муравицька М. П., Дарчук Н. П. Частотні словники та їх використання. Київ: Наукова думка, 1985. 204 с. [Perebyinis V. S., Muravytska M. P., Darchuk N. P. Chastotni slovnyky ta yikh vykorystannia. Kyiv: Naukova dumka, 1985. 204 s.]

Цьох Л. Квантитативний профіль ідіостилю М. Яцкова (на матеріалі повісті «В лабетах» та новелістики). V Міжнародна науково-практична конференція «Modern directions of scientific research development» (24–26 жовтня 2021 р.). Чикаго, США. С. 757–765. [Tsokh L. Kvantytatyvnyi profil idiostyliu M. Yatskova (na materiali povisti «V labetakh» ta novelistyky)]. V International Scientific and Practical Conference «Modern directions of scientific research development» (October 28–30, 2021). Chicago, USA. P. 757–765.

ЧС СУХП – Частотний словник сучасної української художньої прози / за ред. В. C. Перебийніс. Київ: Наукова думка, 1981. Т. 1, 2. [ChS SUKhP – Chastotnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi khudozhnoi prozy / za red. V. C. Perebyinis. Kyiv: Naukova dumka, 1981. T. 1, 2]

Шевельов Ю. У кого з українських письменників багатша мова. Земля (Плауен), ч. 6 (22.10.1944, 6), ч. 7 (29.10.1944, 5–6). URL.: https://zbruc.eu/node/93438 (20.04.22). [Shevelov Yu. U koho z ukrainskykh pysmennykiv bahatsha mova. Zemlia (Plauen), ch. 6 (22.10.1944, 6), ch. 7 (29.10.1944, 5–6).URL.: https://zbruc.eu/node/93438 (20.04.22)]

Guiraud P. Les caractères statistiques du vocabulaire. Essai de méthodologie. Paris: Presses universitaires de France, 1954. 111 p.

Kuraszkiewicz W. Obfitość słownictwa w kilku dużych tekstach polskich («Postylla», «Wizerunek», «Worek Judaszów», «Pan Tadeusz», «Beniowski», «Lalka», «Popioły», «Kwiaty polskie»). Studia Polonistyczne (Poznań) IV, 1973. S. 45–63.

Pawłowski A. O problemie atrybycji tekstu w ligwistyce kwantytatywnej (na przykładzie tekstu Romaina Gary). J. Linde-Usiekniewicz, R. Huszcza (red.). Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor. Warszawa: nakładem Wydziału Polonistyki Un. Warszawskiego, 2003. S. 169–190.

Skubalanka T. Słownictwo poezji miłosnej Juliusza Słowackiego na tle tradycji. Toruń, 1966. 414 s.

Stachurski E. Słownictwo «Pana Tadeusza» Adama Mickiewicza na tle tekstów innych poematów romantycznych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. 262 s.

SKC – Slovník Karla Čapka / Hl. ed. Fr. Čermák. Praha: Nakladatelstv í Lidové noviny; Ústav Českého národního korpusu, 2007. 715 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-05

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV. Прикладна лінгвістика: напрями й аспекти дослідження