Тематико-ідеографічне моделювання цінності ‘здоров’я’ в англійській фразеології

Автор(и)

  • Олена Ходжаєва Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса, Україна)

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.5

Ключові слова:

тематико-ідеографічне моделювання; фразеосемантичне поле; фразеосемантична група; фразеосемантична підгрупа; ціннісна картина світу; цінність ‘здоров’я’

Анотація

У статті здійснено спробу виробити поглиблені уявлення про цінність ‘здоров’я’ у фразеології англійської мови. Здоров’я позиціоновано як важливий фрагмент ціннісної картини світу англійців, що знаходить відбиття у відповідних фразеологічних одиницях англійської мови з семантикою здоров’я / нездоров’я. У дослідженні вперше здійснено тематико-ідеографічне моделювання цінності ‘здоров’я’ в англійській фразеології з опертям на Міжнародну класифікацію функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я.

Біографія автора

Олена Ходжаєва , Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса, Україна)

магістр, аспірантка кафедри іноземних мов професійного спілкування

Посилання

Алефіренко М. Теоретичні питання фразеології. Харків: Вища школа, 1987. 135 с. [Alefirenko M. Teoretychni pytannia frazeolohii. Kharkiv: Vyshcha shkola, 1987. 135 s.]

Арутюнова Н. Язык и мир человека. Москва: Языки русской культуры, 1999. 896 с. [Arutyunova N. Yazyk i mir cheloveka. Moskva: Yazyki russkoy kultury, 1999. 896 s.]

Выжлецов Г. Онтологическая аксиология: истоки и современность. Вестник СПбГУ. Философия и конфликтология. 2017. Т. 33. Вып. 3. С. 275–281. [Vyzhletsov G. Ontologicheskaya aksiologiya: istoki i sovremennost. Vestnik SPBGU. Filosofiya i konfliktologiya. 2017. T. 33. Vyp. 3. S. 275–281]

Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 350 с. [Kosmeda T. Aksiolohichni aspekty prahmalinhvistyky: formuvannia i rozvytok katehorii otsinky. Lviv: LNU im. I. Franka, 2000. 350 s.]

Краснобаєва-Чорна Ж. Вторинна знакова система ціннісної картини світу у фраземіці: монографія / за ред. А. Загнітка. Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. 172 с. [Krasnobaieva-Chorna Zh. Vtorynna znakova systema tsinnisnoi kartyny svitu u frazemitsi: monohrafiia / za red. A. Zahnitka. Vinnytsia: TOV «Tvory», 2020. 172 s.]

Кунин А. Английская фразеология. Москва: Высшая школа, 1970. 344 с. [Kunin A. Anglijskaja frazeologija. Moskva: Vysshaja shkola, 1970. 344 s.]

Кунин А. Курс фразеологии современного английского языка. Москва: Высш. шк.; Дубна: Изд. центр «Феникс», 1996. 381 с. [Kunin A. Kurs frazeologii sovremennogo anglijskogo jazyka. Moskva: Vyssh. shk.; Dubna: Izd. centr «Feniks», 1996. 381 s.]

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я. URL: https://moz.gov.ua/mkf (дата звернення: 01.03.2022). [International Classification of Functioning, Disability and Health. URL: https://moz.gov.ua/mkf (date of access: 01.03.2022)]

Павленко Н. Гендерний компонент у структурі та семантиці фразеологічних одиниць сучасної англійської мови: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови». Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2017. 210 с. [Pavlenko N. Hendernyi komponent u strukturi ta semantytsi frazeolohichnykh odynyts suchasnoi anhliiskoi movy: dys. … kand. filol. nauk: spets. 10.02.04 «Hermanski movy». Zaporizkyi natsionalnyi universytet. Zaporizhzhia, 2017. 210 s.]

Тодорова Н. Фразеологічні одиниці просторової семантики в українській та англійській мовах: дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2018. 224 с. [Todorova N. Frazeolohichni odynytsi prostorovoi semantyky v ukrainskii ta anhliiskii movakh: dys. … kand. filol. nauk: spets. 10.02.17 – porivnialno-istorychne i typolohichne movoznavstvo. Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. Lviv, 2018. 224 s.]

Федіна О. Фразеосемантичне поле концепту людина в російській мові: функційно-прагматичний аспект: дис. … канд. філол. наук (доктора філософії): спец. 10.02.02 «Російська мова» (035 – філологія). Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2020. 235 с. [Fedina O. Frazeosemantychne pole kontseptu liudyna v rosiiskii movi: funktsiino-prahmatychnyi aspekt: dys. … kand. filol. nauk (doktora filosofii): spets. 10.02.02 «Rosiiska mova» (035 – filolohiia). Dniprovskyi natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara, 2020. 235 s.]

Ходжаєва О. Здоров’я як об’єкт вивчення у гуманітарних науках: теоретичні засади. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 19. Т. 1. С. 190–194. [Khodzhaieva O. Zdorovia yak obiekt vyvchennia u humanitarnykh naukakh: teoretychni zasady. Zakarpatski filolohichni studii. 2021. Vyp. 19. T. 1. S. 190–194]

Baeva L. Values of Mediasphere and E-Culture. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2017. VIII/1. P. 173–184.

Fiedler Se. English Phraseology. A Coursebook. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2007. 198 p.

Moon R. Fixed Expressions and Idioms in English: A Corpus-Based Approach. London: Clarendon Press, 1998. 313 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Номер

Розділ

РОЗДІЛ І. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць. Словотвір