Особливості словотворення складних оказіоналізмів у сучасній українській мові

Автор(и)

  • Олександр Стишов Київський університет імені Бориса Грінченка

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.4

Ключові слова:

оказіоналізм; авторські слова; словотворення; деривація; спосіб

Анотація

Статтю присвячено лінгвістичному аналізові особливостей деривації складних оказіоналізмів в українській мові початку ХХІ століття. Матеріалом для дослідження слугували переважно стилістично забарвлені одиниці (понад 300 слів), які функціонують у мас-медійному й інтернет-дискурсі. У дослідженні з’ясовано, що в сучасній українській мові в деривації авторських слів активізувалися та є продуктивними такі способи словотвору, як чисте основоскладання й основоскладання із суфіксацією, юкстапозиція, телескопія, абревіація, зрощення.

Біографія автора

Олександр Стишов , Київський університет імені Бориса Грінченка

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови

Посилання

Бойчук М. Параметризація поняття оказіоналізм. Лінгвістичні студії. 2011. Вип. 23. С. 8– 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_23_3 [Boichuk M. Parametryzatsiia poniattia okazionalizm. Linhvistychni studii. 2011. Vyp. 23. S. 8– 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_23_3]

Заскалета В. П. Події новітньої історії України в дзеркалі мови вебкоментарів (на матеріалі коментувань публікацій у соціальних мережах). Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. 2017. Вип. 35. С. 188–195. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nvkyu_2017_35_29 [Zaskaleta V. P. Podii novitnoi istorii Ukrainy v dzerkali movy vebkomentariv (na materiali komentuvan publikatsii u sotsialnykh merezhakh). Naukovyi visnyk kafedry Yunesko KNLU. Seriia Filolohiia. Pedahohika. Psykholohiia. 2017. Vyp. 35. S. 188–195. URL: http://nbuv. gov.ua/UJRN/Nvkyu_2017_35_29]

Кислюк Л. П. Сучасна українська словотвірна номінація: ресурси та тенденції розвитку. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 424 с. [Kysliuk L. P. Suchasna ukrainska slovotvirna nominatsiia: resursy ta tendentsii rozvytku. Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho, 2017. 424 s.]

Колоїз Ж. В. Неузуальне словотворення. Кривий Ріг: НПП Астерікс, 2015. 156 с. [Koloiz Zh. V. Neuzualne slovotvorennia. Kryvyi Rih: NPP Asteriks, 2015. 156 s.]

Кондратенко Н. Неологізація сучасного українського політичного дискурсу: загальні тенденції. Слов’янський збірник. 2014. Вип. 18. С. 225–233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ slzb_2014_18_28 [Kondratenko N. Neolohizatsiia suchasnoho ukrainskoho politychnoho dyskursu: zahalni tendentsii. Slovianskyi zbirnyk. 2014. Vyp. 18. S. 225–233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ slzb_2014_18_28]

Ладоня К. Ю. Неологізми в українськомовному сегменті соціальної мережі «Facebook»: дис. … д-ра філос. наук: 03.035 Філологія. Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2021. 234 с. [Ladonia K. Yu. Neolohizmy v ukrainskomovnomu sehmenti sotsialnoi merezhi «Facebook»: dys. … d-ra filos. nauk: 03.035 Filolohiia. Kyivskyi universytet im. Borysa Hrinchenka, 2021. 234 s.]

Попова О. Експресивна своєрідність оказіоналізмів Олеся Гончара. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Філологічні науки. 2009. Вип. 81(3). С. 150–154. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzs_2009_81%283%29__35 [Popova O. Ekspresyvna svoieridnist okazionalizmiv Olesia Honchara. Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Ser.: Filolohichni nauky. 2009. Vyp. 81(3). S. 150–154. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzs_2009_81%283%29__35]

Потебня О. О. Естетика і поетика слова: збірник / упоряд., вступ. ст., приміт. І. В. Іваньо, А. І. Колодної; пер. А. Колодної. Київ: Мистецтво, 1985. 302 с. [Potebnia O. O. Estetyka i poetyka slova: zbirnyk / uporiad., vstup. st., prymit. I. V. Ivano, A. I. Kolodnoi; per. A. Kolodnoi. Kyiv: Mystetstvo, 1985. 302 s.]

Словотворчість незалежної України. 1991–2011: словник / укл. А. Нелюба. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2012, 608 с. [Slovotvorchist nezalezhnoi Ukrainy. 1991–2011: slovnyk / ukl. A. Neliuba. Kharkiv: Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo, 2012, 608 s.]

Словотворчість незалежної України. 2012–2016: словник / укл. А. Нелюба, Є. Редько; ред. А. Нелюба. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2017, 460 с. [Slovotvorchist nezalezhnoi Ukrainy. 2012–2016: slovnyk / ukl. A. Neliuba, Ye. Redko; red. A. Neliuba. Kharkiv: Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo, 2017, 460 s.]

Стасюк Т. В. Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публіцистики: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Дніпропетровськ, 2005. 18 с. [Stasiuk T. V. Vidonimni utvorennia: strukturno-semantychni i funktsionalno-stylistychni aspekty u movi suchasnoi publitsystyky: avtoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Dnipropetrovsk, 2005. 18 s.]

Тодор О. Г. Соціально зумовлені іменники-оказіоналізми у мові сучасних Інтернет-ЗМІ (суфіксальний словотвір). URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1970 (дата звернення 07.04.2022). [Todor O. H. Sotsialno zumovleni imennyky-okazionalizmy u movi suchasnykh Internet-ZMI (sufiksalnyi slovotvir) URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1970 (data zvernennia 07.04.2022)]

Турчак О. М. Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття: атореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Дніпропетровськ, 2005. 19 с. [Turchak O. M. Okazionalizmy v movi ukrainskoi presy 90-kh rokiv ХХ stolittia: atoref. dys. … kand. filol. nauk: 10.02.01. Dnipropetrovsk, 2005. 19 s.]

Чабаненко В. Норми словотворення і мовна експресія. Мовознавство. 1980. № 2. С. 13–20. [Chabanenko V. Normy slovotvorennia i movna ekspresiia. Movoznavstvo. 1980. № 2. S. 13–20]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Номер

Розділ

РОЗДІЛ І. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць. Словотвір