Давньоанглійські теоцентричні образні порівняння рівності:особливості семантики

Автор(и)

  • Мар’яна Оленяк Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.3

Ключові слова:

семантика; образне порівняння; давньоанглійська мова; божество; предмет порівняння; еталон порівняння

Анотація

У статті розглянуто особливості семантики давньоанглійських теоцентричних образних порівнянь рівності за принципом морфізму, з експлікацією залучених образів, які об’єктивують англосаксонське потрактування божеств і пов’язаних з ними понять. Таксономізація емпіричного матеріалу здійснюється за тематикою предмета порівняння, що охоплює світлі та темні сили, і відповідно до сфери віднесення еталона порівняння у позамовній дійсності. З’ясовано продуктивність усіх виокремлених типів розглядуваних образних порівнянь, окреслено тенденції до використання обмеженого кола образів та схильність до активації органів чуття у процесі формування ментальної картини, спровокованої аналізованими утвореннями, як то світлих і темних відтінків та наявності чи відсутності звуку. Встановлено, що образні порівняння на позначення світлих сил демонструють схильність до натуралізації, тоді як образні порівняння на позначення темних сил – до анімалізації.

Біографія автора

Мар’яна Оленяк , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат філологічних наук, доцент, в. о. декана факультету іноземних мов, доцент кафедри теорії і практики перекладу

Посилання

Kennedy G. Classical Rhetoric & Its Christian & Secular Tradition From Ancient To Modern Times. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1999. 360 p.

Randall J. Early Medieval Rhetoric: Epideictic Underpinnings in Old English Homilies: dissertation. Georgia State University. URL: https://scholarworks.gsu.edu/english_diss/61 (22.03.2022).

Wisse J., May J. M. Cicero: On the Ideal Orator. NY: Oxford University Press, 2001. 374 p.

Ажеж К. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки / пер. с фр. Б. Нарумов. Изд 2-е, стереотип. Москва: Едиториал УРСС, 2008. 301 с. [Azhezh K. Chelovek govoryashij: Vklad lingvistiki v gumanitarnye nauki / per. s fr. B. Narumov. Izd 2-e, stereotip. Moskva: Editorial URSS, 2008. 301 s.]

Алефиренко Н. Ф. Лингвоантропология дискурса. Антропология языка. The Anthropology of language: сборник статей / Ин-т наук о человеке; отв. ред. С. Р. Омельченко. Москва, 2012. Вып. 2. С. 108–116. [Alefirenko N. F. Lingvoantropologiya diskursa. Antropologiya yazyka. The Anthropology of language: sbornik statey / In-t nauk o cheloveke; otv. red. S. R. Omelchenko. Moskva, 2012. Vyp. 2. S. 108–116]

Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. Москва: Флинта, 2010. 224 с. [Alefirenko N. F. Lingvokulturologiya. Tsennostno-smyslovoye prostranstvo yazyka. Moskva: Flinta, 2010. 224 s.]

Буніятова І. Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV–XIII ст.): монографія. Київ: Видавничий центр КНЛУ. 2003. 327 с. [Buniiatova I. R. Evoliutsiia hipotaksysu v hermanskykh movakh (IV–XIII st.): monohrafiia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNLU. 2003. 327 s.]

Домброван Т. І. Синергетична модель розвитку англійської мови: автореф. дис. … д-ра філол. наук: 10.02.04. Одеса, 2013. 22 с. [Dombrovan T. I. Synerhetychna model rozvytku anhliiskoi movy: avtoref. dys. …d-rа filol. nauk: 10.02.04. Odesa, 2013. 22 s.]

Кучеренко І. К. Синтаксичні функції порівняльних конструкцій. Актуальні проблеми граматики. Львів: Світ, 2003. С 136−139. [Kucherenko I. K. Syntaksychni funktsii porivnialnykh konstruktsii. Aktualni problemy hramatyky. Lviv: Svit, 2003. S. 136–139]

Мізін К. І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології). Мовознавство. 2008. № 1. С. 67–79. [Mizin K. I. Psykholinhvistychnyi eksperyment chy sotsiolinhvistychnyi monitorynh? Epistemolohichni poshuky aksiolohichnoi frazeolohii (na materiali komparatyvnoi frazeolohii). Movoznavstvo. 2008. № 1. S. 67–79]

Навроцький Б. Мова та поезія: нарис з теорії поезії. Київ; Харьків: Книгоспілка, 1925. 240 с. [Navrotskyi B. Mova ta poeziia: narys z teorii poezii. Kyiv; Kharkiv: Knyhospilka, 1925. 240 s.]

Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Москва: Высшая школа, 1990. 344 с. [Potebnya A. A. Teoreticheskaya poetika. Moskva: Vysshaya shkola, 1990. 344 s.]

Прокопчук Л. В. Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Вінниця, 2000. 197 с. [Prokopchuk L. V. Katehoriia porivniannia ta yii vyrazhennia v strukturi prostoho rechennia: dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Vinnytsia, 2000. 197 s.]

Сенів М. Г. Деякі аспекти становлення прийменникової системи у контексті створення теоретичної граматики класичних мов. Мовні і концептуальні картини світу. Київ: ПраймМ, 2002. № 6. С. 174–186. [Seniv M. H. Deiaki aspekty stanovlennia pryimennykovoi systemy u konteksti stvorennia teoretychnoi hramatyky klasychnykh mov. Movni i kontseptualni kartyny svitu. Kyiv: Praim-M, 2002. № 6. S. 174–186]

Щепка О. А. Функціонально-семантичне поле компаративності: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. Сімферополь, 2008. 20 с. [Shchepka O. A. Funktsionalno-semantychne pole komparatyvnosti: avtoref. dys. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Simferopol, 2008. 20 s.]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-02

Номер

Розділ

РОЗДІЛ І. Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць. Словотвір