Персономен Шевченко як маркер бінарних опозицій у творах Дмитра Донцова

Автор(и)

  • Оксана Микитюк Національний університет «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.30

Ключові слова:

бінарна опозиція; індивідуально-авторська картина світу; персономен Шевченко; персонімікон творів; Д. Донцов

Анотація

Проаналізовано персономен Шевченко, що є ідеологічним маркером індивідуальноавторської картини світу Д. Донцова. Встановлено, що базова сема ‘героїчне козацьке минуле’ є наскрізною для бінарних опозицій персономена Шевченко та персономенів Куліш, Драгоманов, Рильський, Федькович. Виявлено, що в публіцистиці мислителя персономен Шевченко має лише позитивну конотацію, а персономени Куліш (ХІХ ст.), Рильський (ХХ ст.) та ін. в діахронії формують негативну конотацію. З’ясовано, що персонімікон творів Д. Донцова відтворює суспільно-політичне та культурно- історичне тло епохи.

Біографія автора

Оксана Микитюк , Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 

Посилання

Баган, Олег Р. Поміж містикою і політикою (Дмитро Донцов на тлі української політичної історії першої половини ХХ ст.). Київ: УВС ім. Ю. Липи, 2008.

Барилова, Галина К., Глуховцева, Катерина Д. Українська етнолінгвістика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Луганськ: ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011.

Біскуб, Ірина П. Філософія, суспільство, мова: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018.

Голубовська, Ірина О. Етнічні особливості мовних картин світу: монографія, 2-е вид., випр. і доп. Київ: Логос, 2004.

Єщенко, Тетяна А. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. Київ: Академія, 2009.

Жайворонок, Віталій В. Українська етнолінгвістика. Нариси. Київ: Довіра, 2007.

Загнітко, Анатолій П. Теорія лінгвоперсонології: монографія. Вінниця: Нілан-Лтд, 2017.

Карасик, Владимир И. Статус лица в значении слова: Учебное пособие по спецкурсу. Волгоград: ВГПИ им. Серафимовича, 1989.

Квіт, Сергій М. Дмитро Донцов: ідеологічний портрет / Вид. 2-е, випр. і доп. Львів: Галицька видавнича спілка, 2013.

Ковальчук, Іван В. «Михайло Драгоманов і Дмитро Донцов – антиподи української політичної думки». [В:] О. В. Потильчак (ред.) Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей учасників Третіх Всеукраїнських драгоманівських чит. молодих істориків. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. 2010, 86–95.

Космеда, Тетяна А. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу: монографія. Дрогобич: Коло, 2012.

Кочан, Ірина М. Лінгвістичний аналіз тексту: навч. посіб. 2-е вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2008.

Лісовий, Василь С. Культура – ідеологія – політика. Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 1997.

Маланюк, Євген Ф. Нариси з історії нашої культури / Є. Маланюк. Малоросійство. Нариси з історії нашої культури (уривки). Серія «Бронебійна публіцистика» / За заг. ред. Л. Івшиної. Вид. друге. Київ: ПрАТ «Українська прес-група», 2012.

Мацько Любов І. «Мовна особистість Тараса Григоровича Шевченка як чинник формування українських філологів». [В:] С. К. Богдан (ред.) Волинь філологічна: текст і контекст. Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи: зб. наук. пр. / упоряд. С. К. Богдан. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. Вип. 15.

Микитюк, Оксана Р. «Антитеза як основа творчої манери Дмитра Донцова». [В:] І. Я. Павленко (ред.) Вісник Запорізького національного університету, Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет, № 2, 2018, 138–145

Нестерова, Марья Н. Когнитивистика: истоки, вызовы, перспективы: монография. Сумы: Университетская книга, 2015.

Супрун, Людмила В. «Кваліфікатив “національний” у контексті вісниківської публіцистики Д. Донцова». [В:] М. В. Мамич (ред.) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. № 5. 2015, 158–161.

Федурко, Марія Ю. «Онімний простір Шевченкового щоденника: інтелектуальний вимір». [В:] Л. М. Алексієвець (ред.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство 1 (27). 2017, 304–308.

Фаріон, Ірина Д. Шевченків концепт «слово» у рецепції Дмитра Донцова / Фаріон І. Слово – меч духовний. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012, 10–32.

Франко, Іван Я. Із секретів поетичної творчості. Зібр. тв.: у 50-ти т. Київ: Наукова думка. Т. 31. 1981, 45–119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти