Лексична полісемія в українських східностепових говірках

Автор(и)

  • Наталія Клименко Донецький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.27

Ключові слова:

сема; семантична структура слова; полісемія; метафоричне перенесення; метонімічне перенесення; синекдоха; діалектна лексика; українські східностепові говірки

Анотація

Статтю присвячено аналізу динаміки семантичної структури слова в східностепових говірках Донеччини, що є однією з найхарактерніших рис українських говірок пізнього творення, розташованих на периферії діалектного континууму. Виявлено полісемічні східностепові номени та з’ясовано їх статус у системі української діалектної лексики. Розглянуто продуктивні зміни семантичної структури діалектних лексем, що спричинили її розширення ‒ метафоричне й метонімічне перенесення. З’ясовано причини й шляхи розгалуження семантичної структури слова в обстежуваних говірках. Відзначено роль експресивної оцінки при модифікації семантичної структури діалектного слова в новостворених українських говірках Донеччини.

Біографія автора

Наталія Клименко , Донецький національний технічний університет

кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри мовної підготовки 

Посилання

Аркушин, Г. Л. Народна лексика Західного полісся: монографія. Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014.

Бернштейн, С. Б. Размышления о славянской диалектологии. Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивности. М.: Наука, 1986, 3‒10.

Ващенко, В. С. До вивчення семантики діалектних слів. Праці Х Респ. діал. наради. Київ, 1961, 17‒25.

Гримашевич, Г. І. Структура полісемічних назв одягу в середньополіських говірках. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 14. Житомир, 2004: 163‒167.

Гриценко, П. Ю. Ареальне варіювання лексики. К.: Наук. думка, 1990.

Дзендзелівський, Й. О. Практичний словник семантичних діалектизмів Закарпаття. Ужгород, 1958.

Клименко, Н. Б. Локалізми в східностепових говірках Донеччини. [В]: Мовознавчий вісник 26. Черкаси, 2019, 81‒89.

Коготкова, Т. С. Семантические заметки (К проблеме освоения литературной лексики в современных говорах). [В]: Диалектологические исследования по русскому языку. М.: Наука, 1977, 194‒208.

Кушмет, М. С. Сільськогосподарська лексика українських східностепових говірок: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01. Донецьк, 2014.

Кушмет-Бодаммер, М. С. Діалектологічний портрет Донеччини: кінець 2014 р. (сільськогосподарська лексика) Тернопіль: Крок, 2017.

Омельченко, З. Л., Клименко, Н. Б. Матеріали до словника східностепових українських говірок. Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2006

Русанівський, В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. К.: Наук. думка, 1988

Старычонак, В. Д. Семантычная структура мнагазначнага слова ў дыялектнай мове. [В]: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej 22. Warszawa:PWN, 1984, 189‒195.

Тараненко, О. О. Лексична полісемія у живому мовленні села Олефірівки. [В]: Українська народна лексика: Сб. науч. работ. Дніпропетровськ, 1973, 92‒102.

Тищенко, Т. М. Дослідження семантики архаїчних лексем у діалектному просторі. [В]: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: зб. наук. пр. Херсон: Вид-во ХДУ, Вип. VII. 2008, 300‒304.

Фроляк, Л. Д. Українські східностепові говірки Донеччини: монографія. Дрогобич: Просвіт, 2013.

Шматко, І. В. Полісемія в українській бджільницькій термінології. Українська мова 2, 2014: 75‒82.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

РОЗДІЛ VІ. Лінгвогеографія, соціолінгвістика, ономастика й термінологія: актуальні підходи, категорії та аспекти