Кольороназва білий як маркер ідіолекту (на матеріалі текстів Р. Іваничука)

Автор(и)

  • Олена Левченко Національний університет «Львівська політехніка»
  • Наталія Лотоцька Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

DOI:

https://doi.org/10.31558/1815-3070.2021.41.13

Ключові слова:

ідіолект; кольороназва; корпус текстів; колокат; колокація; порівняльна конструкція; прототип; статистика; сполучуваність

Анотація

Статтю присвячено кольороназвам як важливим складникам моделювання навколишнього світу мовною особистістю. Кольороназва білий формує ядро кольорів у лінгвістичних студіях і є найчастотнішою номінацією кольору в дослідницькому корпусі Р. Іваничука (ДКРІ). Застосовано корпуснобазовану та лінгвокогнітивну методики для опису й аналізу кольороназви білий як маркера ідіолекту. У процесі дослідження виявлено структурно-семантичні моделі словосполук зі словом білий, виокремлено тематичні групи досліджуваної кольороназви, високочастотні колокації з досліджуваною кольороназвою, простежено семантику та символіку цього кольору та визначено прототип білогов ідіолекті Р. Іваничука. Здобуті кількісні дані порівняно з кількісними показниками дослідницького корпусу художньої прози 1960-2016 рр. (ДКХП) для виокремлення індивідуально-авторських сполук.

Біографії авторів

Олена Левченко , Національний університет «Львівська політехніка»

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної лінгвістики

Наталія Лотоцька , Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

викладач кафедри іноземних мов та перекладознавства

Посилання

Бабій, Ірина М. Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, М.Хвильового): дис.... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». Київ, 1997.

Бобкова, Тетяна В. Теоретико-методологічні підходи до вивчення колокацій. Вісник Київського нац. лінгв. ун-ту. Серія: Філологія. Т.17. No2.2014, 14–22.

Бойко, Надія І.,Коткова Людмила І. Експресивний потенціал ідіолекту Володимира Винниченка: лексичні та фразеологічні складники. Ніжин: НДУ ім.М.Гоголя, 2017.

Бук, Соломія.Сучасні методи дослідження мови письменника у слов’янознавстві. Проблеми слов'янознавства. Вип.61. 2012: 86–95.

Василевич, Александр П.,Кузнецова Светлана Н., Мищенко Сергей С. Цвет и названия цвета в русском языке. Москва: КомКнига, 2005.

Вежбицкая, Анна. Язык. Культура. Познание, М.А. Кронгауз (пер. с англ.; отв. ред.); Е.В. Падучева (вступ. ст.). Москва: Русские словари, 1996.

ГРАК: Генеральний регіонально анотований корпус української мови. http://uacorpus.org/ [Доступ 07.12.2020

Губарева, Галина А. Семантика та стилістичні функції кольоративів у поетичній мові Ліни Костенко: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова», Харків, 2002.

Дарчук, Наталія. Комп’ютерне анотування українського тексту: результати і перспективи. Київ: Освіта України, 2013.

Жайворонок, Віталій В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. Київ, 2006.

Єсипенко, Надія Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик): автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 «Германські мови». Чернівці, 2007.

Захаров, Виктор П. Сочетаемость через призму корпусов. Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам ежегодной Международной конференции «Диалог»(Москва, 27–30 мая 2015г.). Вып.14 (21). Т.1. Москва, 2015:667–682

Кацнельсон, Соломон Д. Содержание слова, значение и обозначение, В.М. Жирмунского, М.М. Гухман, С.Д.К ацнельсона (под общ. ред.). [изд. 3-е]. Москва: Едиториал УРСС, 2011.

Левченко, Олена. Українсько-російсько-білорусько-болгарсько-польський словник порівнянь. Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2011.

Левицкий, Виктор В. Квантитативные методы в лингвистике. Винница: Нова Книга, 2007.

Мартінек, Світлана В. Концептуалізація білого та чорного кольорів (за результатами асоціативного експерименту). Мовні і концептуальні картини світу. Вип.7.2002:338–347

Мухин, Михаил Ю. Лексическая статистика и идиостиль автора: корпусное идеографическое исследование (на материале произведений М. Булгакова, В. Набокова, А. Платонова и М. Шолохова): автореф. дисс. ... д-ра филол.наук: 10.02.19. Уральский государственный университет им. А.М .Горького. Екатеринбург, 2011.

Москович, Вольф А. Система цветообозначения в современном английском языке. Вопросы языкознания. No6. 1960:83–86.

Наумов, Владимир В. Лингвистическая идентификация личности. Москва: КомКнига, 2006.

Півень ,Володимир Ф. Ідіостиль поетичних творів Святослава Гординського: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українськамова». Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя, 2007.

Семашко, Тетяна Ф. Особливості семантики та функціонування слів-колоративів в українській фразеології: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». Київ, 2008.

Ситар, Ганна В. Статистичний аналіз прислів’їв і приказок: показника соціації mutual information (на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу). Лінгвістичні студії, Вип.35, 2018,170–177

СУМ–11— Словник української мови: в11т. І.К. Білодід(заред.). АНУРСР. Ін-т мовознавства; Київ: Наукова думка, 1970−1980

ССКУ — Словник символів культури України. В.П. Коцур, О.І. Потапенко, М.К. Дмитренко (заг. ред.). Київ: Міленіум, 2002.

СФУМ — Словник фразеологізмів української мови: у 2 кн. В.М. Білоноженко та ін. (уклад.). Київ: Наукова думка, 2003.

Сніжко, Наталія. Українська ідеографія: історія, сучасний стан та перспективи. Українська мова. No3.2016:28–43.

Супрун, Людмила О. Семантика і прагматика назв кольорів в українському романному тексті середини другої половини ХХст. (на матеріалі творів О. Гончара, П. Загребельного, М. Стельмаха): дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 «Українська мова». Харків, 2009.

Тернер, Виктор. Символ и ритуал. Москва: Наука, 1983.

Тулдава, Юхан А. Проблемы и методы квантитативно-системного исследования лексики. Таллин: Валгус, 1987.

Marcinkevičienė, Rūta. Lietuvių kalboskolokacijos: [monografija]. [In:] Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010.

Sinclair, John. Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press, 1991.

Tognini-Bonelli, Elena. Corpus Classroom Currency. [In:] Darbai ir Dienos, No24, 2000,205–243.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-26

Номер

Розділ

РОЗДІЛ ІV Функційна семантика лексичних і фразеологічних одиниць